REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy rozpoczyna się dnia 12 lutego 2024 roku.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

O przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pl lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce przedszkolnej. We wniosku można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza) w  terminie  od 12  lutego 2024  roku  do  26  lutego  2024  roku.   

WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikamiod 12 lutego 2024 r. do 26 lutego 2024 r.
do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych18 marca 2024 r.  godz. 10:00
Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowejod 18 marca 2024 r. do 25 marca 2024 r.
do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
26 marca 2024 r.  godz. 10:00

USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI 

wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

KryteriaLiczbaWymagane dokumenty
1. wielodzietność rodziny kandydata100 pktoświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2. niepełnosprawność kandydata100 pktorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata100 pktorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata100 pktorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata100 pktorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie100 pktprawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą100 pktdokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2023 poz. 1426 z późn. zm.) –  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA

zgodnie z Uchwałą nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 740 i Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 9015)

  KRYTERIALICZBA PUNKTÓWWYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
1. kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego40 pktkopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka siedmioletniego i starszego
2. kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym20 pkta) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;    b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; c) zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie. Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

3. kandydat, który ma wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne lub posiada długotrwałe odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego9 pktoświadczenie rodziców o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o posiadaniu długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia
4. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym5 pktoświadczenie zawarte we wniosku

5. kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca zamieszkania3 pktoświadczenie zawarte we wniosku

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE:

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i 6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

DOKUMENTY

Zarządzenia Prezydenta Miasta dostępnych pod adresem:

Przedszkola:

https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/76822

https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/76826

Regulamin Rekrutacji

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

DRUKI DO POBRANIA:

WNIOSEK

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o posiadaniu długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia