Deklaracja dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności Strony internetowej Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • – Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny,
 • – Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • – Nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki „A”,
 • – Brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu, kontrastu
 • -Część treści opublikowanych przed 09.2018 wyłączona jest z obowiązku zapewniania dostępności,
 • – Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • – Treści wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub Skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • – Inne treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wyłączenia

 • • Część treści opublikowanych przed 09.2018 wyłączona jest z obowiązku zapewniania dostępności,
 • • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • • Treści wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub Skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • • Inne treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Bogacka.
 • E-mail: e.bogacka@oswiata.tychy.pl
 • Telefon: 32 227 42 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
 • Adres: ul. Braterska 7
  43-100 Tychy
 • E-mail: p10@oswiata.tychy.pl
 • Telefon: 32 227 42 37

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Placówka dysponuje jednym budynkiem, wejście do budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Parter posiada powierzchnie płaskie umożliwiające poruszanie się na wózku.
Budynek nie posiada wind istnieją utrudnienia w poruszaniu się po wyższych kondygnacjach.
Wejścia są dostępne w godzinach pracy placówki i nie stwarzają barier architektonicznych.
Przed budynkiem znajduje się parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
W budynku brak jest pętli indukcyjnych.
W sytuacji zgłoszenia potrzeby, możliwa jest pomoc pracowników przy wejściu do budynku.
W budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych.
Dopuszcza się dostęp do placówki z psem asystującym.
Placówka nie posiada możliwości wsparcia osobą posługująca się językiem migowym lub językiem Braille’a.
Placówka dopuszcza metody kontaktu poprzez telefon, email, korespondencję tradycyjną.