Odpłatność

Odpłatność od 1 września 2023 r.

Odpłatność za posiłki wynosi – 10,00 zł, w tym: śniadania: 2,00 zł, obiad: 6,00 zł, podwieczorek: 2,00 zł

Zasady odpłatności:

  • godziny na: realizację podstawy programowej: od godz. 8:00 do godz. 13:00 oraz czas na naukę religii, terapię logopedyczną, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach udzielania pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej są godzinami bezpłatnymi;
  • wysokość opłat za zajęcia wykraczające poza wyżej wymienione godziny wynosi 1,30 zł za każdą godzinę (nie dotyczy dzieci 6 letnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym).
  • Odpłatność można dokonywać przelewem na konto 30 1240 1330 1111 0010 6083 5766 do 15 następnego miesiąca

 W przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej można zwracać się o dofinansowanie do odpłatności za przedszkole do MOPS-u ul. Batorego 57

 

uwaga zmiana odpłatności za posiłki od 1 maja 2022 r.

  • Odpłatność za posiłki wynosi – 9,00 zł, w tym: śniadania: 2,00 zł, obiad: 5,00 zł, podwieczorek: 2,00 zł

Zasady odpłatności:

  • godziny na: realizację podstawy programowej: od godz. 8:00 do godz. 13:00 oraz czas na naukę religii, terapię logopedyczną, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach udzielania pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej są godzinami bezpłatnymi;
  • wysokość opłat za zajęcia wykraczające poza wyżej wymienione godziny wynosi 1 zł za każdą godzinę (nie dotyczy dzieci 6 letnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym).
  • Odpłatność za posiłki wynosi – 7,50 zł, w tym: śniadania: 1,50 zł, obiad: 4,00 zł, podwieczorek: 1,50 zł
  • Odpłatność można dokonywać przelewem na konto 30 1240 1330 1111 0010 6083 5766 do 15 następnego miesiąca

 W przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej można zwracać się o dofinansowanie do odpłatności za przedszkole do MOPS-u ul. Batorego 57


WAŻNA INFORMACJA

  • Celem usprawnienia ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i naliczania odpłatności za świadczenia, z których dziecko skorzystało, przedszkole prowadzi elektroniczny system ewidencji wejść i wyjść dziecka z użyciem odpowiednich czytników i kart zbliżeniowych.
  • Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odbicia karty w czytniku po wejściu z dzieckiem do przedszkola oraz przy wyjściu z dzieckiem z przedszkola.

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy:

Zarządzenie 281

Zarządzenie 282

OGÓLNA INFORMACJA O WARUNKACH I ZASADACH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 10                z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH

1.      Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza 5-godzinną realizację podstawy programowej, nauki religii ( o ile rodzic/opiekun prawny wrazi na piśmie takie życzenie ) oraz zajęć przydzielonych dziecku w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2.      Opłaty za korzystanie dziecka z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym wymiar zajęć, o których mowa  w art. 13 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe określane są w okresach miesięcznych.

3.      Miesięczna wysokość opłaty za zajęcia, o których mowa w ust. 1 określana jest po zakończeniu każdego miesiąca jako iloczyn stawki godzinowej określonej uchwałą Rady Miasta Tychy oraz liczby godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu pomniejszonej o czas trwania zajęć nieodpłatnych.

4.      Liczbę godzin o których mowa w  ust. 3 ustala się sumując rzeczywisty czas pobytu dziecka w ciągu miesiąca w zaokrągleniu do pełnych godzin w górę.

5.      Celem usprawnienia ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i naliczania odpłatności za świadczenia, z których dziecko skorzystało, przedszkole prowadzi elektroniczny system rejestracji wejść i wyjść dziecka z użyciem odpowiednich czytników i kart zbliżeniowych.

6.      Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie przez dziecko z posiłków.

7.      Wysokość opłaty za poszczególne posiłki, ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym zgodnie z art. 106 ustawy – „Prawo oświatowe”.

8.      Wysokość opłat w danym roku szkolnym zamieszczana jest corocznie w „Informacji dla rodziców/opiekunów prawnych o warunkach i zasadach udzielania świadczeń przez przedszkole”.

9.      Miesięczna wysokość opłaty za posiłki stanowi sumę opłat za posiłki, z których dziecko skorzystało podczas swojego pobytu w przedszkolu.

10.   Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w nagłych przypadkach, np. choroby w dniu nieobecności dziecka do godziny 8.00.

11.   Przedszkole przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym do 5 dni po zakończeniu danego miesiąca pisemną informację o łącznej wysokości opłaty za świadczenia udzielone w danym miesiącu przez przedszkole.

12.   Opłatę za pobyt w przedszkolu i za korzystanie z wyżywienia należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora przedszkola.

13.    Dochodzenie należności budżetowych z tytuły nieuiszczenia opłat, o których mowa w ust. 2 i 6, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.).