Rozkład dnia w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 PORANEK (6:00 – 11:30):

 I. Schodzenie się dzieci

 • Rozmowy i kontakty dzieci z osobami dorosłymi (pracownikami przedszkola) i rówieśnikami – wyrabianie umiejętności rozstawania się z rodzicami bez lęku, kształtowanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami; rozwijanie postaw społecznie akceptowanych.
 • Zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczycieli (zabawy integrujące grupę, zabawy i gry przy stolikach, zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, dowolna działalność plastyczna) – tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 • Pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony – praca indywidualna
  z dziećmi w ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez nauczycieli.
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe (zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy rytmiczno – ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych). Poranki muzyczne i logopedyczne.
 • Czynności sanitarno – higieniczne – kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Śniadanie – wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków połączone z możliwością wybierania potraw przez dzieci, a także ich komponowania.

II. Zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne (zajęcia kierowane)

 • Zajęcia edukacyjne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, programów własnych nauczycieli lub programów i kampanii edukacyjnych – rozwijanie u dzieci czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; – kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; zaspokajanie naturalnej ciekawości świata.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 • Udział w koncertach, występach artystycznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, itp. organizowanych na terenie placówki lub poza nią.

III. Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela (w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na holu, itp.).

 • Zajęcia sportowe, zabawy ruchowe kształtujące prawidłową postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne, spacery i wycieczki – doskonalenie motoryki i zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
 • Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze – tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zadań badawczych
  i konstrukcyjno – manipulacyjnych.

       PORA OBIADOWA (11:30 – 13:00): 

 • Czynności sanitarno – higieniczne – rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych.
 • Obiad – kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole; – rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, umiejętności nakrywania do stołu i sprzątania po posiłku.
 • Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela (w młodszych grupach – leżakowanie – ochrona systemu nerwowego).

 POPOŁUDNIOWĄ PORĄ (13:00 – 17:00)

 • Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.
 • Zabawy na powietrzu – pobyt w ogrodzie przedszkolnym – czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików).
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki – udział w zajęciach z pantomimy, religia, zajęcia hokejowe, piłkarskie; przygotowywanie dzieci do występów: nauka wierszy, piosenek, inscenizacji; przygotowywanie prac plastyczno – konstrukcyjnych na różnego rodzaju konkursy; zajęcia kreatywne: malowanie, majsterkowanie, konstruowanie z różnego rodzaju klocków.
 • Podwieczorek – wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności poprzez pełnienie dyżurów.
 • Tworzenie relacji osobowych i uczestnictwa w grupie poprzez zabawy i zajęcia swobodne (nie kierowane) zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, zabawy w kącikach zainteresowań.
  • Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka – praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i oczekującym pomocy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności; zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych  poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.
  • Rozchodzenie się dzieci – wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie; używanie zwrotów grzecznościowych podczas pożegnania.