Program adaptacyjny

„PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE” – czyli jak ułatwić dziecku trzyletniemu przystosowanie do warunków przedszkolnych.

Opracowanie programu: mgr Marzena Goj, mgr Beata Trubas, mgr Henryka Pacer.

Wyniki obserwacji wskazują, że znaczna część rodziców nie zna bliżej organizacji życia w przedszkolu, jest zaskoczona jego wymaganiami wobec dzieci. Wielu rodziców oddających swoje dzieci po raz pierwszy do przedszkola przeżywa różnego rodzaju niepokoje i obawy. Zauważa zmiany w zachowaniu dzieci, ale nie wie jak przyjść im z pomocą, co z pewnością niekorzystnie odbija się na nich w sytuacji, gdy przeżywają trudności przystosowawcze.

Rozpoczęcie przez dziecko 3 – letnie edukacji przedszkolnej to moment przełomowy w jego życiu społecznym. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą społeczną, których jakość jest znacząca dla późniejszego rozwoju i funkcjonowania w różnych środowiskach. Fakt ten wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia i standardów zaspokajania potrzeb, do czego dołączają się nowe dla dziecka zadania związane z funkcjonowaniem w grupie przedszkolnej. Dziecko wchodzi do przedszkola z pewnym repertuarem zachowań, przyzwyczajeń, doświadczeń społecznych, które z jednej strony są sprzymierzeńcami procesu adaptacji, a z drugiej strony mogą go utrudniać.

Zarówno dziecko jak i przedszkole mają też pewien zasób oczekiwań i nastawień względem siebie, które w okresie adaptacji podlegają wstępnej weryfikacji. W tym też czasie dziecko uczy się nowej dla siebie roli przedszkolaka.

Wiek przedszkolny to okres osiągania kolejnego stadium dojrzałości fizjologicznej i rozwoju intelektualnego. Budowania podstawowych struktur osobowości, to „złoty wiek” uczenia się, zdobywania doświadczeń społecznych, w tym i przystosowujących do życia w grupie. Dlatego powinien on być intensywnie wykorzystany przez pedagogów już od pierwszych kontaktów dziecka ze środowiskiem przedszkolnym.

Wychodząc naprzeciw lękom i oczekiwaniom rodziców i dzieci podjęłyśmy próbę zorganizowania tygodnia adaptacyjnego w okresie wakacji. Z kontaktów tych korzyść odniosą dzieci, rodzice jak i przedszkole. Rodzice zyskają spokój. Będą mieli możliwość wyjaśnienia swoich wątpliwości, zastrzeżeń, otrzymają wskazówki jak przygotować dziecko do zmiany środowiska wychowawczego. Ponadto pierwsze wizyty dziecka w przedszkolu, które odbywać się będą w towarzystwie rodziców objaśniającym im i zapoznającym z nowymi osobami, otoczeniem dając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu nieznane dziecku środowisko powoli staje się przyjazne.

Mamy nadzieję, że wynikiem naszych spotkań stanie się przełamanie obaw dzieci przed przyjściem do przedszkola, rozstaniem z mamą, oswojenie dzieci z nowym otoczeniem oraz zachęcenie do aktywnego udziału w zabawach i zajęciach.

Niewątpliwą korzyścią wakacyjnego kontaktu z rodzicami będzie fakt, że większość dzieci łatwiej zaadaptuje się do warunków przedszkolnych oraz, że pierwsze dni w przedszkolu będą łatwiejsze zarówno dla rodziców jak i dla maluchów.

Poznawanie przez dzieci nowego środowiska społecznego (przedszkola) jest szansą na wzbogacenie i stymulację procesów rozwojowych, uspołecznienie, ale tylko wówczas, gdy to środowisko zaakceptują.

Założeniem proponowanej innowacji jest dobrowolne uczestniczenie dzieci 3 – letnich oraz ich rodziców w spotkaniach adaptacyjnych organizowanych w przedszkolu w ostatnim tygodniu sierpnia. Spotkania odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i trwać będą około 1 – 2 godzin.

Zajęcia ukierunkowane są na ułatwienie maluchom i ich rodzicom zaaklimatyzowania się do warunków przedszkolnych.

Program składa się ze scenariuszy kolejnych 6 spotkań z dziećmi i rodzicami oraz jednego spotkania rodziców z psychologiem i pedagogiem z PPP. Celem pierwszego spotkania będzie omówienie problemów adaptacyjnych dzieci oraz możliwości ich rozwiązania:, „Dlaczego dzieciom trudno przystosować się do przedszkola?”, „W jaki sposób rodzice mogą pomóc swojemu dziecku w przezwyciężaniu strachu i obaw?”

Rodzicom zostaną również rozdane materiały informacyjne tematycznie związane z adaptacją i rozwojem psychofizycznym dziecka 3 – letniego.

We wrześniu będą kontynuowane zajęcia i zabawy integracyjne dla dzieci 3 – letnich mające na celu uściślenie kontaktów grupy rówieśniczej. Zakładamy, że zaproponowane przez nas zabawy oraz ścisła współpraca z rodzicami, wpłyną bardzo pozytywnie na: zdobywanie wielozmysłowych doświadczeń, rozwijanie aktywności poznawczej, dostrzeżenie atrakcyjności wspólnej zabawy, uspołecznienie dzieci a w efekcie na ich szybkie zaaklimatyzowanie w przedszkolu.

„Czasy się zmieniły, ale potrzeby dzieci pozostają te same.
Pragną one miłości, troski oraz pomocy ze strony rodziców i pedagogów.”

Janusz Korczak