Basen

Klub Zdrowie, informuję o terminach odrabiania nieobecności na zajęciach nauki pływania.

1 termin – 09.06 godzina 12.00 i 13.00
Zapisy do 3 czerwca
UWAGA !!! KONIECZNIE należy odebrać wejściówkę jednorazową na odrabianie zajęć do 7 czerwca. Odebranie wejściówki jest równoznaczne z potwierdzeniem obecności dziecka na zajęciach! Bez tego biletu dzieci nie będą wpuszczane na odrabianie!

2 termin – 16.06 godzina 12.00 i 13.00

Zapisy do 10 czerwca
UWAGA !! KONIECZNIE należy odebrać wejściówkę jednorazową na odrabianie zajęć do 14 czerwca. Odebranie wejściówki jest równoznaczne z potwierdzeniem obecności dziecka na zajęciach! Bez tego biletu dzieci nie będą wpuszczane na odrabianie!

ZAPISY POD NR TEL 790 477 710 od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 – 14.00 i od 15.00 – 20.00

REKRUTACJA NA OKRES WAKACYJNY W 2024 r.

O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w roku szkolnym 2024/2025 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy, obecnie uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

Jeżeli w przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacji pozostaną wolne miejsca mogą być na nie przyjęte również dzieci, które w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie

od 13 maja do 21 maja 2024 r.

W powyższym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji.

Maksymalnie można złożyć jeden wniosek, w którym rodzic wskazuje 2 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Rekrutacja na okres wakacyjny będzie prowadzona w placówkach:

Przedszkolu nr 1 w Tychach,

Przedszkole nr 2 w ZSP1 w Tychach

Przedszkolu nr 3 w Tychach,

Przedszkolu nr 5 w Tychach,

Przedszkolu nr 6 w Tychach,

Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,

Przedszkolu nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach,

Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,

Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach,

Przedszkolu nr 17 w Tychach,

Przedszkolu nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach,

Przedszkolu nr 19 w Tychach,

Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki w ZSP5 w Tychach

Przedszkolu nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach

Przedszkolu nr 22 w Tychach,

Przedszkolu nr 23 w ZSP2 w Tychach,

Przedszkolu nr 26 w Tychach,

Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,

Przedszkolu nr 30 im. Małych Podróżników w ZSP4 w Tychach,

Wypełniony i podpisany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 13 maja do 21 maja 2024 r., a kserokopię tego wniosku z potwierdzeniem jego przyjęcia przez placówkę pierwszego wyboru należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (bez załączników).

WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami13 maja – 21 maja 2024 r.             
do godz.15:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                         i niezakwalifikowanych28 maja 2024 r.                                  godz. 10:00
Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (złożenie pisemnego potwierdzenia woli)28 maja – 10 czerwca 2024 r.           do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych11 czerwca 2024 r.                            godz. 10:00

KRYTERIA REKRUTACJI:

KRYTERIALICZBA PUNKTÓWWYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
1) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola do którego uczęszcza w bieżącym roku szkolnym20 pkt– informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku
2) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym10 pkta)zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;                                                      b)wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;                       c)zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie. Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.
3)niepełnosprawność kandydata lub niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców kandydata5 pktorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
4)  kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  prowadzonej przez Miasto Tychy lub do przedszkola, które z powodu remontu jest wyłączone z pełnienia dyżuru przez dwa miesiące wakacji2 pkt– informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku

INFORMACJE DODATKOWE:

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2024 r. przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc (ze względu na obowiązek udzielania  pracownikom urlopu) i pracują według ustalonego „Harmonogramu pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2024 r.”

Opłaty za korzystanie z usług przedszkola zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta Tychy w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wzór wniosku będzie do pobrania  z niniejszej strony w  pierwszym dniu rekrutacji wakacyjnej.


Zdjęcia do tablo

UWAGA RODZICE !

W DNIU 16.04.2024

BĘDĄ WYKONYWANE ZDJĘCIA

     Teczka absolwenta  zawierająca 

dyplom,  tablo 21×30  zdjęcie portretowe 15×21,

zdjęcia legitymacyjne w cenie 60zł

 Zdjęcia legitymacyjne,dowodowe,paszportowe w cenie 20

Z przyjacielem (kupują wszystkie osoby na zdjęciu) cena15

Zdjęcia grupowe 15

(PROSIMY O ELEGANCKI STRÓJ-WIZYTOWY)

„Razem o autyzmie” – zaproszenie dla rodziców

W związku z planowanymi wydarzeniami w mieście w ramach Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu w miesiącu kwietniu, pragniemy dotrzeć również z tymi informacjami do jak najszerszej grupy rodziców.

Wydarzenia w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej „Razem o autyzmie” mają na celu zwiększenie wiedzy na temat spektrum autyzmu wśród tyszan oraz promowanie akceptacji wobec osób z autyzmem, a także poszerzenie świadomości na temat tego, że różnorodność jest naturalną częścią ludzkiego życia. 

W związku z powyższym w załączeniu przesyłam zaproszenie p.Macieja Gramatyki, Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta  skierowane do  rodziców zachęcające do udziału w wydarzeniach. 

Rodziców zainteresowanych warsztatem pod nazwą:  „Warsztat rodzinny z elementami arteterapii”, który odbędzie się 11 kwietnia, godz. 17.00-19.00, w Galeria sztuki OBOK w Pasażu Kultury Andromeda – prosimy o zgłaszanie się pod wskazanym linkiem  https://forms.gle/arcNJdG5d1QR6sEV7  

Osoby odpowiedzialne za warsztat: Monika Burzyńska i Agnieszka Lewko (grupa inicjatywna Przestrzeń Możliwości). Liczba miejsc ograniczona.

Wyniki międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego, pt: „PIERWSZE OZNAKI WIOSNY”

Wyniki międzyprzedszkolngo konkursu plastycznego pt: „Pierwsze oznaki wiosny”:

I miejsce Wiktoria K. – Przedszkole nr 17

II miejsce  Filip K. – Przedszkole nr 9

III miejsce  Paulina O. – Przedszkole nr 3

Dodatkowo, wyróżnienie otrzymały:

Klara F. – Przedszkole nr 4

Natalia U. – Przedszkole nr 5

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!!!

O sposobie odbioru nagród i dyplomów poinformujemy wkrótce poprzez podane maile kontaktowe.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie – dyplomy dla dzieci i nauczycieli zostaną wysłane wkrótce –  na podane maile kontaktowe.

Nieodpłatna pomoc prawna

Na stronie internetowej www.dogma.org.pl pod linkiem znajdują się wszystkie informacje
nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Miasta.

Informujemy, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich działają w trybie stacjonarnym.

Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem: https://umtychy.pl/pomoc-prawna

Na poradę trzeba się umówić telefonicznie pod nr telefonu  dostępnego na stronie  Miasta.

Na stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.

Warsztaty dla dzieci

Drodzy Rodzice w dniu 22 lutego 2024 r. odbędą się warsztaty naukowe – eksperymenty dla dzieci z doktorem WOW (można zobaczyć na stronie FB). Zajęcia będą trwały około 1 godziny w każdej grupie. Cena warsztatów wynosi 20 zł/1 dziecko. Proszę o dokonanie wpłaty u Pani intendent lub u nauczycieli grup.

Rekrutacja do klas I SP na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na rok szkolny 2024/2025

Od dnia 13 lutego 2024 roku rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych.

Szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Aby zapisać dziecko do szkoły wystarczy wypełnić elektronicznie formularz ZGŁOSZENIA, który udostępniony zostanie na stronie https://oswiata.tychy.pl/ w zakładce rekrutacje. Po wypełnieniu należy wydrukować wypełniony formularz, podpisać i złożyć w sekretariacie w szkole obwodowej lub inny sposób określony przez szkołę.

Rejonizacja nie obowiązuje w przypadku rekrutacji do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach lub Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybińskiego w Tychach. Kandydaci do tych placówek muszą przejść odpowiednio próby sprawności fizycznej lub uzdolnień muzycznych.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegających się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego Rodzic/Opiekun prawny powinien zgłosić się wraz z dokumentami w tym z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Składanie dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych potrwa

od 13 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku

Basen

             

Zapisy na kolejne zajęcia Nauki Pływania, które rozpoczną się od dnia 12.02.2024 r.

u Pań na szatni.

Odpłatność za kurs wynosi 530zł

za 15h lekcyjnych tj. (45 min)

plus 90 zł za dowóz w jedną stronę.

                                     Zapraszamy.

                      

PSYCHOLOG W PRZEDSZKOLU

Od grudnia na terenie naszego przedszkola pracuje psycholog – p. Damian Tryba.
Pan psycholog pracuje w każdy piątek w godz. 8:00 – 16:00.
Jeśli byliby Państwo zainteresowani konsultacjami/spotkaniem z psychologiem
prosimy o umawianie się za pomocą adresu mailowego: d.tryba@przedszkole10tychy.pl
lub bezpośrednio w piątek w godzinach pracy.

BAL KARNAWAŁOWY


BAL KARNAWAŁOWY
 
Zapraszamy wszystkie Dzieci na BAL KARNAWAŁOWY, który odbędzie się w naszym przedszkolu dnia: 25 stycznia 2024 r.
To doskonała okazja do wcielenia się przez dzieci w ulubione postacie z bajek i kreskówek. Dlatego prosimy rodziców o przygotowanie strojów karnawałowych dla swoich pociech.
W trakcie balu będą robione pamiątkowe zdjęcia przez fotografa.

Ogłoszenie – zapisy

                 

W związku z koniecznością organizacji pracy przedszkola w okresie świąt

Bożego Narodzenia, prosimy rodziców o zapisywanie dzieci, które będą obecne w przedszkolu w dniach  27.12. – 29.12.2023

u pań na szatni do dnia 18.12.2023 ( poniedziałek).

Odzież dla dzieci

Prosimy o przyniesienie dzieciom odpowiedniej odzieży aby można było korzystać z pobytu na świeżym powietrzu. Najlepiej włożyć do szafki dodatkowe rękawiczki, czapki, rajstopy i spodnie.

OGŁOSZENIE

Nasze przedszkole dołączyło do akcji Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF, który obchodzimy 20 listopada (poniedziałek). Bardzo prosimy, aby dzieci przyszły w tym dniu ubrane na niebiesko lub miały jakiś niebieski dodatek.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie
dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne
inicjatywy. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w
sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde
dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i
wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. To radosny dzień,
ale z poważnym przesłaniem.

Spotkanie dla rodziców

Neuroróżnorodność u dzieci w tym ze spektrum autyzmu to temat kolejnego spotkania w ramach cyklicznych wydarzeń organizowanych dla tyskich rodzin pod hasłem „Mama, Tata, Dziecko, praca. Jak to ogarnąć?”. Podczas spotkania, które odbędzie się 14 listopada w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26, będzie można spotkać się z ekspertami z dziedziny neuroróżnorodności. Na dzieci czekać będzie warsztat z elementami metody Kid’s Skills „Jaki jestem? Moje supermoce”.
W trakcie wydarzenia rodzice będą mogli również skorzystać z porad radcy prawnego z zakresu prawa pracy, powrotu na rynek pracy, spraw pracowniczych i rodzinnych.

plakat

Informacja

1. W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju funkcjonuje 305 miejsc świadczenia pomocy. Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź punkt znajdujący się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

2. Skorzystaj w Tychach z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Formy zapisów na porady:
– telefonicznie 32 776 30 31 w godzinach pracy urzędu
– email npp@umtychy.pl 
– samodzielnie przez stronę np.ms.gov.pl
– osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

https://umtychy.pl/pomoc-prawna

ZDJĘCIA

Dnia 27 października (piątek)
od godz. 8:00
będą robione zdjęcia   
do kalendarza oraz sesja zimowa FOTOPIWNICY

PROSIMY O ELEGANCKI STRÓJ

 SUKIENKI, SPODNIE-NIE DRESY:) KOSZULKI BEZ NADRUKÓW  MOŻLIWOŚĆ NASZYCH STYLIZACJI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Miasta
znajdują się na stronie internetowej https://dogma.org.pl/lokalizacje/tychy/

Informujemy, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich działają w trybie stacjonarnym.

Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem:

https://umtychy.pl/pomoc-prawna

Na poradę trzeba się umówić telefonicznie pod nr telefonu  dostępnego na stronie  Miasta Tychy.

Na stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.

PIŁKA NOŻNA

ZAJĘCIA Z PIŁKI NOŻNEJ ROZPOCZYNAJĄ
SIĘ OD 6 LISTOPADA (poniedziałek)

Prosimy rodziców dzieci zapisanych na zajęcia  
o wypełnienie deklaracji członkowskiej znajdującej się na szatni przedszkolnej.

Informacja

„Szanowni Państwo

informujemy, że zgodnie z uchwałą nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r. Rady Miasta Tychy w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach wraz z uchwałą zmieniającą nr LIII/1001/23
z dnia 28.09.2023 r. z dniem 1 kwietnia 2024 r. planowane jest przeniesienie
siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach z ul. Andersa nr 16 na ul. Edukacji nr 102 w Tychach.”

1. uchwała intencyjna nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r.

2. uchwała zmieniającą nr LIII/1001/23 z dnia 28.09.2023 r.

HOKEJ

Zajęcia z Hokeja rozpoczynają się od 4 października ( każda środa ). Koszt przejazdu za cały sezon wynosi 150 złotych.

Wpłaty za przejazd u Pani intendent.

Wyjazd z przedszkola o godz.12.30 powrót do przedszkola około godz. 14.30.

Prosimy rodziców o przygotowanie i przyniesienie rzeczy w środę rano:

duża torba turystyczna ( podpisana )

łyżwy hokejowe

getry i podkoszulek z długim rękawem ( termiczne )

spodnie dresowe luźne większe

długie skarpety na zmianę

bluza polar od rodziców

cienka czapka

bidon z wodą – podpisany

ZEBRANIE Z RODZICAMI

w dniu 5 września 2023 r. zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie organizacyjne. Zebranie rozpocznie się na holu przedszkolnym, w następującej kolejności:

 • godz. 15:30 grupy: „Żabki”, „Motylki”, „Jagódki”
 • godz. 16:15 grupy: „Pszczółki”, „Słoneczka”, „Biedronki”

Po zebraniu ogólnym zapraszamy Rodziców do sali, na spotkanie z nauczycielami.

CO PRZYGOTOWAĆ DZIECKU DO PRZEDSZKOLA?

Grupa: „Jagódki” i „Pszczółki”

 • PAPCIE (pełne, na gumowych podeszwach; nie klapki !)
 • DUŻA PACZKA CHUSTECZEK (suchych)
 • PACZKA CHUSTECZEK NAWILŻANYCH

do leżakowania (tylko dzieci 3 letnie lub 4 letnie wg uznania rodziców) :

 • PIŻAMA
 • PODUSZECZKA – JASIEK
 • POSZEWKA NA KOC (wymiary: 160 x 200)

Grupa: „Biedronki”, „Słoneczka”, „Motylki”, „Żabki”

 • PAPCIE (pełne, na gumowych podeszwach; nie klapki !)
 • DUŻA PACZKA CHUSTECZEK (suchych)
 • PACZKA CHUSTECZEK NAWILŻANYCH

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023/2024

 KARATE 

Zajęcia odbywać się będą w każdy piątek od godziny 13:00, począwszy od 22 września 2023. Koszt zajęć wynosi 50 zł miesięcznie – płatne przelewem na konto prowadzących: Tyski Klub Karate 03 1050 1399 1000 0090 8042 2133. Zapisów można dokonywać w gabinecie Intendenta. Dzieci na zajęcia muszą mieć w worku strój sportowy. W dniu 15 września odbędą się nieodpłatne zajęcia pokazowe dla wszystkich dzieci.

BASEN

UWAGA NA PROŚBĘ „KLUBU ZDROWIE” ZOSTAŁY ZMIENIONE WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA:

Z WCZEŚNIEJ PODANYCH:

Klub Zdrowie informuje, że istnieje możliwość zorganizowania zajęć nauki pływania dla dzieci 5, 6 letnich. Zajęcia prowadzone są na brodziku przy Basenie Miejskim w Tychach. Kurs nauki pływania rozpoczyna się 18.09.2023 i obejmuje 20 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek o godz.16.00. Dzieci odbierane są przez pracowników Klubu Zdrowie z przedszkola o godz.15.30. Minimalna liczba dzieci w grupie wynosi 17 osób, maksymalna 20 osób.

Cena 20 godzinnego kursu w chwili obecnej wynosi  700 zł + 120 zł koszt przejazdu. Płatne w dwóch ratach po  350 zł  (pierwsza rata przed pierwszymi zajęciami tj. do dnia 14.09.2023) , druga rata po 9 zajęciach ( tj. do dnia 13.11.2023)  nr konta 94 1020 2528 0000 0402 0202 8090 (w opisie imię i nazwisko dziecka oraz nr przedszkola) lub w siedzibie „Klubu Zdrowie”. Pieniądze za przejazd (również można zapłacić w dwóch ratach, czyli 2×60 zł), prosimy przekazać kierowcy przy pierwszym odbiorze dziecka z basenu, zgodne pieniądze prosimy umieścić w opisanej kopercie (imię, nazwisko dziecka  i nazwa przedszkola).

NA NASTĘPUJĄCE:

Klub Zdrowie informuje, że istnieje możliwość zorganizowania zajęć nauki pływania dla dzieci 5, 6 letnich. Zajęcia prowadzone są na brodziku przy Basenie Miejskim w Tychach. Kurs nauki pływania rozpoczyna się 18.09.2023 i obejmuje 15 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek o godz.16.00. Dzieci odbierane są przez pracowników Klubu Zdrowie z przedszkola o godz.15.30. Minimalna liczba dzieci w grupie wynosi 17 osób, maksymalna 20 osób.

Zajęcia prowadzą doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy pływania, pedagodzy i ratownicy.

Cena 15 godzinnego kursu w chwili obecnej wynosi  530 zł + 150 zł koszt przejazdu. Płatne na konto 94 1020 2528 0000 0402 0202 8090 (w opisie imię i nazwisko dziecka oraz nr przedszkola) lub w siedzibie „Klubu Zdrowie”. Pieniądze za przejazd, prosimy przekazać kierowcy przy pierwszym odbiorze dziecka z basenu, zgodne pieniądze prosimy umieścić w opisanej kopercie (imię, nazwisko dziecka  i nazwa przedszkola).

W IMIENIU KLUBU ZDROWIE PRZEPRASZAMY ZA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ.

INFORMUJEMY, ŻE PRZEDSZKOLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY

Dziecko na zajęcia powinno posiadać: strój kąpielowy, czyste klapki, podpisany dużym imieniem czepek, szczotkę do włosów i suszarkę oraz mydło w płynie. 

Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko z basenu o  godz.16:45. Osoby odbierające dzieci z basenu powinny zabrać ze sobą obuwie zmienne !

Odrabianie niewykorzystanych zajęć odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Klubem Zdrowie po nr telefonu 790477710. Wniesiona opłata za niewykorzystane godziny pływania nie podlega zwrotowi.        

PANTOMIMA

wtorek: 

13.00-13.45 Słoneczka

13.45-14.30 Motylki

14.30-15.15 Biedronki

czwartek:

13.00-13.45 Słoneczka

13.45-14.30 Żabki

PIŁKA NOŻNA

Do 22 września można zapisać dzieci na zajęcia z piłki nożnej, które będą prowadzone przez KLUB SPORTOWY „GROM”.

Zajęcia będą się odbywały od października w poniedziałki od godziny 13:30 . Koszt zajęć wynosi 50 zł / miesięcznie – płatne bezpośrednio na konto prowadzącego. Wszystkie dane znajdują się w deklaracji, którą należy wypełnić.

Podziękowania

Szanowni Rodzice !

ponieważ podjęłam decyzję o rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, pragnę Państwu serdecznie podziękować za 15 lat współpracy nad rozwojem naszej placówki, okazaną życzliwość i pomoc w jej funkcjonowaniu. Był to czas wielu zmian (rozbudowa przedszkola, termomodernizacja czy utworzenie oddziałów integracyjnych), ciekawych wyzwań, z jakimi przyszło mi się mierzyć i zdobywania różnorodnych doświadczeń. Mam nadzieję, że nadal będziecie zadowoleni z jakości pracy naszego Przedszkola, które w dalszym ciągu będę wspierać swoim profesjonalizmem i umiejętnościami zawodowymi.

Marzena Goj

Tydzień Adaptacyjny

Drodzy Rodzice, wychodząc naprzeciw lękom i oczekiwaniom rodziców i dzieci przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 organizujemy „Tydzień adaptacyjny” w dniach 25.08.2022 r. (piątek) – 31.08.2022 r. (czwartek)

               Niewątpliwą korzyścią wakacyjnego spotkania w przedszkolu będzie fakt, że większość dzieci łatwiej zaadaptuje się do warunków przedszkolnych oraz, że pierwsze dni w przedszkolu będą łatwiejsze zarówno dla rodziców jak i dla maluchów.

Program obejmuje: jedno spotkanie rodziców z dyrektorem i nauczycielem prowadzącym grupę oraz cztery spotkania z dziećmi i rodzicami.

Celem spotkania z dyrektorem będzie omówienie organizacji pracy przedszkola (ponieważ spotkanie jest przeznaczone dla rodziców prosimy w tym dniu o przyjście bez dzieci).

Ze względów organizacyjnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25.08.2023 r. (piątek) o godz.1530  zapraszamy tylko jednego z rodziców. Na pozostałe zajęcia adaptacyjne zapraszamy dziecko wraz z jednym opiekunem.

Prosimy o przyniesienie ze sobą obuwia zmiennego zarówno dla dziecka jak i dla rodzica/ opiekuna.

Informujemy również, że dziecko uczęszczające do przedszkola powinno być odpampersowane i musi korzystać z ubikacji.

Zmiana wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Informujemy, że z dniem 1 września 2023 r. wzrasta opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki i wynosi 1,30 zł ( dotychczas koszt wynosił 1 zł)

UCHWAŁA NR LI/939/23
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 22 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez
Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

„Zaproś Miłość”- rusza kolejna edycja kampanii

Czasami rodzice biologiczni nie mogą z jakichś przyczyn opiekować się swoim dzieckiem. Może to mieć miejsce na przykład wtedy, kiedy są poważnie chorzy lub po prostu nie potrafią „być rodzicami”, właściwie wywiązywać się ze swoich obowiązków i opiekować dzieckiem. Muszą się wtedy tego nauczyć, skorzystać z pomocy psychologa, innych specjalistów. Takich przypadków, kiedy trzeba znaleźć dzieciom opiekunów, jest znacznie więcej. Dlatego rusza kolejna edycja kampanii „Zaproś Miłość”, promująca rodzicielstwo zastępcze.

W kampanię „Zaproś Miłość”,  zaangażowany jest Dział Pieczy Zastępczej tyskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Oświaty, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy.

Jak mówi Iwona Rogalska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, obecnie brakuje rodzin zastępczych. W Tychach jest ich tak mało, że dzieci potrzebujące opieki trafiają do placówek w innych miastach.

Mamy nadzieję, że dzięki tego typu kampaniom znajdą się chętne osoby, które zgodzą się pełnić tę funkcję i na jakiś czas zaopiekują dzieckiem, które tego potrzebuje. Zdajemy sobie sprawę, że podjęcie takiej decyzji nie jest proste, dlatego naszym zadaniem jest cały czas informować i edukować naszych mieszkańców  – dodaje Iwona Rogalska.

Tym razem działania będą realizowane głównie w placówkach oświatowych, by pokazać, że osamotnione dzieci, to często koleżanki i koledzy z klasy, z podwórka, z mieszkania obok. 

Magdalena Łuka, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą wierzy, że kolejna edycja kampanii pozwoli uwrażliwić tyszan na potrzeby dzieci, które w danym momencie potrzebują pomocy i wsparcia.

***

W dodatkowych materiałach wszystko co może się przydać do komunikacji w postach czy w razie pytań.

Czym jest rodzina zastępcza?

Czasami rodzice biologiczni nie mogą z jakichś przyczyn opiekować się swoim dzieckiem. Może to mieć miejsce np. wtedy, kiedy są poważnie chorzy. Niestety, zdarzają się też nieszczęśliwe wypadki albo choroby, które spowodują śmierć rodziców. Wynikają też takie sytuacje, że rodzice muszą na długo wyjechać za granicę i nie mogą zabrać ze sobą dzieci. Nieraz jest tak, że rodzice muszą poddać się leczeniu z powodu nadużywania alkoholu albo narkotyków. Czasami rodzice po prostu nie potrafią „być rodzicami”, właściwie wywiązywać się ze swoich obowiązków i opiekować dzieckiem – muszą się wtedy tego nauczyć, skorzystać z pomocy psychologa, innych specjalistów. Są również takie przypadki, że rodzice z różnych przyczyn nie decydują się na wychowanie dziecka, które się urodziło i już w szpitalu, po porodzie, deklarują, że nie będą się nim opiekować. W tym czasie żadne dziecko nie może pozostać bez opieki. Jeżeli ma np. żyjących dziadków lub inną bliską rodzinę, wtedy mogą oni zwrócić się do sądu, by ustanowił ich rodziną zastępczą.

Rodziną zastępczą są więc ludzie, którzy decydują się zaopiekować i wychowywać dziecko/dzieci, którego nie są biologicznymi rodzicami. Mogą to być wspólnie zamieszkali małżonkowie, a także osoby żyjące samotnie, osoby mające dzieci lub nieposiadające dzieci.

Jeśli ktoś zgłosi chęć bycia rodziną zastępczą i nie ma do tego przeciwwskazań, np. zdrowotnych, to może zaopiekować się dzieckiem, którego rodzice nie są w stanie tego zrobić.

Można zostać rodziną zastępczą dla dziecka ze swojej rodziny (np. dziadkowie dla wnuków, ciocie i wujkowie dla siostrzeńców, bratanków) a można dla dziecka zupełnie „obcego”. Rodzina zastępcza traktuje przyjęte dziecko jak swoje własne. Zapewnia mu mieszkanie, wyżywienie, ubrania. Chodzi na wywiadówki, opiekuje się nim podczas choroby, zabiera je do lekarza, jeździ z nim na wycieczki. O ile sąd tego nie zakazał, umożliwia też dziecku spotkania z jego rodzicami. Często między dziećmi biologicznymi rodziców zastępczych a dziećmi umieszczonymi czasowo w tych rodzinach nawiązują się długotrwałe przyjaźnie.

Ważne jest to, że rodzina zastępcza zapewnia dziecku opiekę tylko do czasu, kiedy jego rodzice biologiczni nie są w stanie tego robić. Gdy dziecko może już wrócić do swoich rodziców, opuszcza rodzinę zastępczą.

Kto może zostać Rodzicem Zastępczym?

Możesz nim zostać jeśli:

 • Twój stan zdrowia pozwala na sprawowanie opieki nad dziećmi
 • żyjesz w związku formalnym albo samotnie
 • posiadasz swoje dzieci, lub ich nie posiadasz
 • posiadasz stałe źródło dochodu
 • ukończysz szkolenie kandydatów dla rodzin zastępczych, które zapewnia bezpłatnie nasz Ośrodek
 • zapewnisz dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające mu zaspokojenie indywidualnych potrzeb (nie musisz mieć dużego domu – wystarczy, że dziecko będzie miało własną przestrzeń do wypoczynku i nauki)

Jak widzisz – nie trzeba zmieniać diametralnie swojego życia, aby zostać rodzicem zastępczym i zapewnić dziecku opiekę do czasu, aż będzie mogło wrócić do swoich rodziców biologicznych.

Ważne: rodzina zastępcza to nie to samo, co adopcja dziecka. Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych mają prawo do kontaktów ze swoimi rodzicami.

Na co możesz liczyć, jeśli zostaniesz Rodziną Zastępczą?

Jako Rodzic Zastępczy możesz liczyć na:

 • wsparcie finansowe miasta Tychy
 • wsparcie ekspertów z MOPS
 • wsparcie pracowników socjalnych
 • dostęp do specjalistycznych szkoleń

Przez cały okres sprawowania opieki nad dzieckiem możesz liczyć na wsparcie pracowników naszego Działu – jesteśmy do Twojej dyspozycji i służymy Ci pomocą gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Jeżeli zdecydujesz się na bycie Rodzicem Zastępczym – zapraszamy do kontaktu telefonicznego – ustalimy termin spotkania, podczas którego postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Cię nurtują.

Chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z nami:

Dział Pieczy Zastępczej

ul. Andersa 6a, 43-100 Tychy

tel: 32 326 43 92

Zmiana stawki za żywienie

Uwaga zmiana odpłatności za posiłki od 1 kwietnia 2023 r.

 • Odpłatność za posiłki wynosi – 10,00 zł, w tym: śniadania: 2,00 zł, obiad: 6,00 zł, podwieczorek: 2,00 zł

Zasady odpłatności:

 • godziny na: realizację podstawy programowej: od godz. 8:00 do godz. 13:00 oraz czas na naukę religii, terapię logopedyczną, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach udzielania pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej są godzinami bezpłatnymi;
 • wysokość opłat za zajęcia wykraczające poza wyżej wymienione godziny wynosi 1 zł za każdą godzinę (nie dotyczy dzieci 6 letnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym).
 • Odpłatność można dokonywać przelewem na konto 30 1240 1330 1111 0010 6083 5766 do 15 następnego miesiąca

 W przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej można zwracać się o dofinansowanie do odpłatności za przedszkole do MOPS-u ul. Batorego 57

Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2023

Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dot. bezpłatnej pomocy prawnej na rok 2023 w Tychach.

W roku 2023 na terenie miasta Tychy działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do wszystkich placówek oświatowych informacji na temat możliwości kierowania mieszkańców do następujących punktów pomocy prawnej:

Rodzaj punktuAdres punktu, dni i godziny dyżurówNr telefonu do umówienia wizyty
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacjiBudynek Usługowy „Balbina Centrum”
ul. Barona 30,lokal nr 212 piętro I
od poniedziałku
 do piątku 900 – 1300 *
  32 776 30 31 w godzinach pracy urzędu
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacjiOśrodek Interwencji Kryzysowej ul. Nowokościelna 27od poniedziałku
do piątku 1300 – 1700*
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
i mediacji
Budynek Usługowy „Balbina Centrum”
ul. Barona 30, lokal nr 212 piętro I
od poniedziałku
do piątku 1330 – 1730*
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
i mediacji
ul. Grota Roweckiego 42 lokal nr 327
piętro III
od poniedziałku
do piątku 800 – 1200*
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacjiul. Grota Roweckiego 42 lokal nr 327 piętro IIIod poniedziałku
do piątku 1230 – 1630*

*z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

„Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej/świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej finansowane jest z dotacji celowej będącej w dyspozycji Wojewody Śląskiego, udzielonej Miastu Tychy.”

ZAPROSZENIE

Dzień Dobry,

19 listopada (sobota) Urząd Miasta Tychy zaprasza rodziców oraz dzieci do Pasażu Kultury Andromeda (pl. Baczyńskiego 2) na ciekawe warsztaty, spotkania, wykłady, indywidualne porady oraz super atrakcje dla dzieci.  Akcja organizowana pod hasłem „Mama, Tata, Dziecko, praca. Jak to ogarnąć?” skierowana jest do rodziców małych dzieci. Wydarzenie miasto organizuje przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Tyskie Szpilki” oraz Fundacją „Pasja Rozwoju”. Gościem specjalnym wydarzenia będzie p. Katarzyna Kudyba, ekspertka ds. profilaktyki uzależnień, która poprowadzi warsztat pn. „Stop Ekranom. Smartfony i telewizja, a najmłodsze dzieci – DLACZEGO NIE!”.

linki do wydarzenia:  

UM TYCHY (strona): https://umtychy.pl/aktualnosci

UM TYCHY (fb) :  https://pl-pl.facebook.com/TychyDobreMiejsce/