Bulinki

Zapraszamy Rodziców na zebranie

w dniu 23.10.2017 r.  o godz. 16.30 na którym zostaną przedstawione

wyniki obserwacji wstępnej dziecka.

 

Informujemy rodziców, że w dniu 05.12.2017 r. dzieci z grupy Bulinki i Smerfy pojadą na wycieczkę autokarową do Wieliczki. Będziemy zwiedzać Trasę Turystyczną w Kopalni Soli „Wieliczka” w formie imprezy „Odkrywamy Solilandię”. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 67 zł/ dziecko
(41 zł.- wejściówka do Kopalni Soli + 26 zł. autokar). Koszt autokaru zostanie pokryty przez Radę Rodziców. Autokar będzie sprawdzony przez Policję w dniu wyjazdu.
Wyjazd z przedszkola będzie o godz. 9.30. Planowany powrót ok. godz. 16. Prosimy nie dawać dzieciom żadnego prowiantu ani słodyczy.

 

Październik w grupie BULINKI

 1. „Album rodzinny” 02 – 06.10.2017 r.

Dziecko:

 • wypowiada się na temat rodziny, nazywa poprawnie jej członków; rozumie pojęcia: rodzina, dom rodzinny, rodzice, rodzeństwo; zna zawody rodziców, potrafi o nich opowiadać
 • zna drukowaną małą i wielką literą a, A; potrafi odwzorować kształt litery a, A
 • rysuje płynnie schemat człowieka
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów i do siebie
 • posługuje się określeniami kierunku: w prawo, w lewo, na wprost, za siebie, przed siebie
 • zna swój adres zamieszkania i wie, komu można go podawać
 • zna dzieje swojej rodziny
 • wypowiada się na temat swoich obowiązków domowych
 • poznaje kroki tańca Lasowiak
 • potrafi zaprojektować kompozycje z figur geometrycznych
 • wykonuje pracę przestrzenną zgodnie z instrukcją- robot
 • dostrzega i wymienia różnice w sprzętach używanych dawniej i dzisiaj
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według pokazu i instrukcji słownej
 • śpiewa zaproponowane piosenki i bawi się przy nich.
 1. „Jesteśmy bezpieczni na drodze” 09.10- 13.10.2017 r.

Dziecko:

 • zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę
 • wypowiada się na temat zaobserwowanych zachowań innych członków ruchu drogowego
 • rozpoznaje kształt trójkąta i wyszukuje w otoczeniu przedmiotów, które mają kształt trójkąta
 • recytuje z pamięci wiersz p.t.”Światła na skrzyżowaniu”
 • gra na wybranych instrumentach perkusyjnych
 • porusza się swobodnie podstawowymi krokami tańca ludowego- Lasowiak
 • określa strony ciała: prawa, lewa strona
 • potrafi odwzorować cyfrę 2
 • konstruuje w zespole makietę
 • zna zadania policjanta; zna numer alarmowy na Policję
 • wie, że Policjant to osoba, której możemy zaufać w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu
 • wie, jak unikać i pokonywać zagrożenia
 1. „Barwy jesieni”  16 – 20.10.2017 r.

Dziecko:

 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • zna wybrane gatunki drzew
 • zna wybrane gatunki grzybów jadalnych (borowik, kurka, maślak)
 • zna wybrane gatunki grzybów trujących(muchomor)
 • wie, że bezwzględnie nie można zbierać i jeść nieznanych grzybów
 • rozpoznaje i nazywa kolory, tworzy kolory pochodne
 • wie czym zajmuje się pszczelarz; zna właściwości odżywcze miodu
 • zna drukowaną małą i wielką literę U, U; potrafi odwzorować kształt litery U, U
 • porównuje wysokość; stosuje określenia- wyższe, niższe.
 • dostrzega symetrię w przyrodzie
 • wykonuje pracę techniczną-ul
 • interesuje się muzyką poważną
 • wykonuje układ ruchowy do Mazurka F-dur op. 68 F. Chopina
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło
 • eksperymentuje z wodą; zna właściwości wody
 • nazywa i zachowuje kolejność dni tygodnia
 • umie oznaczyć pogodę w kalendarzu pogody
 • dostrzega rytm w powtarzających się dniach tygodnia, porach roku, doby
 • potrafi nazwać niektóre zjawiska atmosferyczne
 1. „Jesienne zabawy z tatą” 23.10 – 27.10.2017 r.

Dziecko:

 • zna drukowaną małą i wielką literę t, T; potrafi odwzorowywać kształt litery t, T
 • wykonuje ceramiczną pracę dekoracyjno – użytkową w/g instrukcji nauczyciela
 • wypowiada się, w jaki sposób można sprawić przyjemność rodzicom; odczuwa radość z obdarowywania bliskich
 • liczy sprawnie w zakresie poznanego zbioru liczbowego
 • zna cyfrę 3 jako znak graficzny liczby
 • posiada bogaty zasób słów, których używa w mowie potocznej
 • porównuje liczebność zbiorów, licząc i działając na konkretach
 • wykonuje działania dodawania i odejmowania, licząc konkretne przedmioty
 • stosuje poprawnie określenia: więcej o, mniej o, tyle samo
 • układa z mozaiki geometrycznej rytmiczne układy według podanego wzoru
 • potrafi określić budowę piosenki: wyodrębnia refren, zwrotki i powtórzenia
 • wie, z jakich elementów składa się piosenka (słowa, melodia, akompaniament)
 • śpiewa znane piosenki indywidualnie i w grupie, wyraźnie odtwarzając tekst
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w toku działalności konstrukcyjnej
 • tworzy model prostego aparatu telefonicznego
 • dostrzega różnice i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach
 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
 • potrafi wymienić wybrane gatunki ptaków odlatujących z Polski przed zimą oraz przylatujących na zimę; wie, jakie warunki są potrzebne ptakom do prawidłowego rozwoju
 • podejmuje proste zabawy badawcze; wnioskuje na temat zjawiska powstawania wiatru
 • zna właściwości i nazwy wiatru
 • biega w różnym tempie
 1. „Wszyscy mamy mamy”  30 – 31.10.2017 r.

Dziecko:

 • zna tradycje związane z dniem Wszystkich Świętych i Zaduszek
 • wie, że informacje mogą być przekazane w formie znaku graficznego
 • rozpoznaje i nazywa barwy, używa ich do wyrażania nastroju
 • tworzy prace plastyczne inspirowane dziełami sztuki
 • umie opowiadać o swoich odczuciach i wrażeniach
 • zna prawa i obowiązki dziecka; przestrzega praw kolegów
 • rozpoznaje i nazywa swoje stany uczuciowe
 • zna drukowaną małą i wielką literę m, M; potrafi odwzorowywać kształt litery m, M.

 

Dnia 6 października Bulinki wyjeżdżają na wycieczkę do koszar Jednostki Wojskowej w Bielsku Białej. Śniadanie w tym dniu zostanie podane o godz. 8.00. Wyjazd z przedszkola o godz.8.30. Koszt wycieczki to 25 zł- są to koszty przejazdu autokarem.

Dziękujemy Rodzicom Mai za zaangażowanie:)

 

 

WRZESIEŃ W BULINKACH
1. WSPOMINAMY WAKACJE (01.09 – 08.09.2017 r.)
dziecko:
– potrafi bawić się z rówieśnikami, rozwija przyjazne stosunki;
– umie bawić się przy muzyce, śpiewa piosenki;
– przestrzega zasad bhp podczas zabaw, spacerów, wyjść do ogrodu przedszkolnego;
– nazywa swoją ojczyznę, zna nazwy największych miast Polski;
– posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni;
– wie, że informacje mogą być przekazywane w formie znaku graficznego lub rysunku;
– słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat;
– formułuje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi.
2. RAZEM JEST WESOŁO (11.09 – 15.09.2017 r.)
dziecko:
– akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich;
– rozpoznaje obraz graficzny swojego imienia, potrafi nazwać pierwszą literę swojego imienia;
– zna obowiązki dyżurnego, wypełnia swoje obowiązki;
– rozumie znaczenie pojęć: dobroć, koleżeństwo;
– dzieli wyrazy na sylaby
– poprawnie posługuje się określeniami czasu, nazywa i wymienia w kolejności dni tygodnia;
– posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
– umie pracować w zespole.
3. OTO JA (18.09 – 22.09.2017 r.)
dziecko:
– słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat, przestrzega zasad kolejności wypowiadania się;
– jest zainteresowane czytaniem i pisaniem;
– zna drukowaną małą i wielką literę o, O;
– potrafi odgadnąć wyrazy wypowiadanymi sylabami;
– grupuje przedmioty wg określonych kryteriów;
– dba o ład i porządek w miejscu pracy;
– korzysta podczas zabaw ruchowych z przyborów zgodnie z regułami.
4. WITAMY PANIĄ JESIEŃ (25.09 – 29.09.2017 r.)
dziecko:
– rozpoznaje i nazywa poszczególne pory roku, dostrzega ich cykliczność, określa jej cechy;
– rozpoznaje i nazywa pospolite gatunki drzew;
– zauważa regularność w układzie przedmiotów i kontynuuje rytm;
– ustala równoliczność zbiorów;
– wykonuje działania dodawania i odejmowania, licząc konkretne przedmioty
– interesuje się pracą ludzi wykonujących różne zawody, np. sprzedawcy;
– stosuje zwroty grzecznościowe;
– zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania;
– gra na instrumentach, reaguje na zmiany tempa muzyki;
– poznaje słowa związane z określoną tematyką, wie, że jedno słowo ma wiele znaczeń