Bulinki

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na Uroczystość Pożegnania Przedszkola połączoną

z Obchodami Dnia Mamy i Taty, która odbędzie się w dniu 14.06.2018 r.

o godzinie 15.30 w Miejskim Centrum Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 26.

Zapraszamy, GRUPA BULINKI😊

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte w grupie Bulinki,
które odbędą się w dniu 10.05.2018 r. o godzinie.9.30.

Kwiecień w BULINKACH

 1. Wesoła Wielkanoc
 • zna tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi
 • odczytuje znane wyrazy w powiązaniu z przedmiotami lub obrazkiem
 • układa krótkie zdania
 • potrafi rozpoznać kod i zgodnie z nim pokolorować obrazek
 • słucha tekstów literackich i wypowiada się chętnie na ich temat
 • wypowiada się swobodnie na różne tematy
 • poznaje słowa związane z określoną tematyką
 • rozpoznaje i nazywa dźwięki
 • wie, że informacje mogą być przekazywanie w formie pracy plastycznej
 • nazywa oraz wyróżnia wybrane gatunki drzew rosnące w ogrodzie przedszkolnym
 • zauważa zależność między rozwojem drzew a zmianą pory roku
 • reguluje fazę wdechu i wydechu podczas oddychania
 • potrafi dostosować długość wydechu do czasu trwania wypowiedzi
 • dostrzega piękno otaczającego świata
 • zauważa wzajemne zależności między organizmami
 • pomaga w uprawianiu roślin w kąciku przyrody
 • ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek
 • poznaje tradycje związane ze świętami
 • tworzy zbiory i podaje liczbę jego elementów
 • liczy elementy do (minimum) 10
 • odwzorowuje liczbę elementów zbioru za pomocą liczmanów
 • prawidłowo reaguje na pozytywne i negatywne uwagi
 • lepi z mas plastycznych różne kształty według własnego pomysłu i na określony temat
 • potrafi swobodnie, według własnego pomysłu, interpretować muzykę ruchem
 1. Dbamy o zdrowie
 • rozwiązuje i zadaje zagadki
 • zna zasady zdrowego odżywiania
 • rozumie symboliczny zapis informacji
 • wie, że dzięki zastosowaniu urządzeń technicznych można szybciej i sprawniej wykonać różne prace
 • potrafi wyodrębnić urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, określić ich przeznaczenie i opisać sposób działania
 • korzysta samodzielnie z tych urządzeń, które wolno mu uruchamiać za zgodą dorosłych
 • zna drukowaną małą i wielką literę s, S i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter
 • mierzy pojemność wspólną miarą
 • próbuje formułować wnioski na podstawie przeprowadzonych doświadczeń
 • dostrzega różnice i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach
 • słucha uważnie wypowiedzi innych
 • zadaje pytania w celu uporządkowania spostrzeżeń i zrozumienia obserwowanych zjawisk
 • przełamuje własną nieśmiałość
 • słucha uważnie utworów muzyki instrumentalnej granej na żywo lub odtwarzanej
 • potrafi określić według własnych skojarzeń nastrój utworu (wesoły, smutny, pogodny, ponury)
 • odtwarza proste fragmenty melodii piosenek na instrumentach melodycznych
 • zachowuje się właściwie w czasie wycieczek
 • potrafi samodzielnie korzystać z toalety
 • myje zęby, myje się i wyciera w sposób prawidłowy
 • obserwuje z uwagą pracę ludzi wybranych zawodów w czasie zorganizowanych zajęć
 • wie, na czym polega praca lekarza
 • rozpoznaje i nazywa narzędzia i urządzenia, którymi posługuje się lekarz
 • uczestniczy w zabawach tematycznych, odgrywając wybrane role społeczne
 • wykonuje w ruchu instrumentację utworu  March Of The Toreadors – program własny Przedszkolak na scenie (blok instrumentacje).
 1. Zegary i zegarki
 • dostrzega różnice i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach
 • słucha tekstu literackiego i wypowiada się chętnie na jego temat
 • zna zastosowanie zegara
 • zna drukowaną małą i wielką literę z, Z i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter
 • odwzorowuje prawidłowo kształt litery na dostępnym materiale
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazu
 • układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać
 • wie, jakie warunki są potrzebne zwierzętom i roślinom do rozwoju
 • wie, w jaki sposób przebiega rozwój niektórych roślin i zwierząt
 • potrafi samodzielnie zasadzić cebulę, posiać nasiona i wyhodować roślinę
 • uczestniczy w pracach hodowlanych
 • potrafi zilustrować ruchem i gestem treść zabawy
 • stosuje określenia czasu: rano, po południu, wieczór, dzisiaj, wczoraj, jutro
 • zna zastosowanie zegara
 • nazywa dni tygodnia
 • wykonuje z gliny „Wazon dekoracyjny” uformowany przy pomocy płótna i balona.
 1. Na ratunek Ziemi
 • rozumie, że działalność człowieka może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne
 • zna zasady oszczędzania wody
 • zna drukowaną małą i wielką literę w, W i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter
 • odwzorowuje prawidłowo kształt litery za pomocą dostępnych materiałów
 • próbuje pisać litery po śladzie
 • podejmuje próby samodzielnego eksperymentowania na podstawie zdobytych wiadomości i formułuje wnioski
 • potrafi prowadzić rozmowę; słucha uważnie i zadaje pytania
 • dzieli się posiadaną wiedzą
 • czyta krótkie zdania powiązane z obrazkiem
 • zna wybrane gatunki ptaków z najbliższej okolicy
 • wie, jakie warunki potrzebne są zwierzętom do życia; zauważa zależność między zachowaniem ptaków a nową porą roku – wiosną
 • posiada podstawowe informacje na temat życia zwierząt
 • jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt
 • układa zbiory w ciągu rosnącym i malejącym
 • zna wszystkie cyfry
 • rozumie, że działalność człowieka może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne
 • wie, w jaki sposób człowiek chroni przyrodę
 • zna pojęcie surowce wtórne i oznaczenie recyklingu
 • potrafi segregować odpady według ich rodzaju
 • POLECZKA – uczy się kolejnych elementów układu tanecznego – realizacja programu własnego „Przedszkolak na scenie”.

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych,

wszelkiej pomyślności oraz radości w życiu

zawodowym i prywatnym

Życzą

p. Beatka, p. Gabrysia oraz p. Benia

 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte
w dniu 26.03.2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.30
„Zabawy przygotowujące do nauki czytania i pisania”.
Zajęcia odbędą się w sali Bulinków.
Pozdrawiamy serdecznie:)

 

Marzec w Bulinkach

 

 1. ŚMIECH TO ZDROWIE
 • Odczytuje znaki graficzne w postaci zapisu literowego (imiona dzieci)
 • Potrafi rysować dokładnie po śladzie
 • Słucha wierszy i wypowiada się chętnie na ich temat
 • Liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów ( na liczmanach)
 • Wskazuje zbiory równoliczne i nierówno liczne
 • Umie konstruować proste gry i ustalać ich reguły
 • Wnioskuje na podstawie obserwacji przyrodniczych
 • Potrafi odwzorować kształty liter
 • Odgaduje zagadki pantomimiczne
 • Dokonuje swobodnego wyboru technik w działalności plastycznej wykazuje spontaniczną aktywność ruchową
 1. KOTY I KOCIAKI
 • Potrafi organizować zabawy i współdziałać z rówieśnikami
 • Wyodrębnia głoski w prostych wyrazach
 • Zna wygląd i środowisko życia wybranych zwierząt egzotycznych
 • Układa puzzle oraz wypowiada się na temat ułożonego obrazka
 • Potrafi zaprojektować kompozycje z figur geometrycznych
 • Zna wygląd zachowanie i środowisko życia kota
 • Zna drukowaną wielką i małą literę K ,k
 • Odtwarza prawidłowy kształt litery K
 • Próbuje pisać litery po śladzie
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie liczby 10
 • Śpiewa, tańczy reaguje na zmianę tempa muzyki
 • Zna i prawidłowo posługuje się pojęciami: dłuższy, krótszy
 • Potrafi przeczytać proste wyrazy
 1. SPORTY ZIMOWE
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i potrafi je powiązać z określona porą roku
 • Zna nazwy gatunków ptaków, które pozostały na zimę
 • Potrafi wyrazić słowami ogólne wrażenia na temat oglądanych dzieł sztuki
 • Zna kształt znaku graficznego liczby 8 i rozpoznaje je wśród innych liczb
 • Waży przedmioty za pomocą wagi szalkowej
 • Potrafi skonstruować prostą wagę
 • Określa masę przedmiotu, używając określeń: ciężki, lekki, taki sam, cięższy od , lżejszy od
 • Rozumie że ciężar przedmiotu nie zależy od jego wielkości
 • Zna właściwości wody w różnych stanach skupienia
 1. POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY
 • Dostrzega różnice położenia przestrzennego przedmiotów i ich wzajemne powiązania
 • Zna utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek
 • Zna drukowaną dużą i małą drukowaną literę P, p
 • Prawidłowo odwzorowuje kształt litery P z dostępnych materiałów
 • Grupuje obiekty w sensowny sposób
 • Określa wynik dodawania i odejmowania
 • Manipuluje przedmiotami, stosuje określenia: więcej o, mniej o
 • Zna rolę i przedstawicieli wybranych zawodów
 • Pomaga w zagospodarowaniu sali
 • Sprawnie posługuje się przyrządami gimnastycznymi
 • Rozwiązuje rebusy sylabowe
 1. W CYRKU
 • Odróżnia fazę wdechu i wydechu w trakcie oddychania
 • Potrafi kontrolować oddech
 • Zna drukowaną dużą i małą literę C, c
 • Potrafi ja odwzorować w dostępnych materiałach
 • Zna określenia związane z cyrkiem
 • Potrafi zilustrować ruchem treść wierszy, dialogów
 • Swobodnie interpretuje muzykę
 • Zna cyfry 1-7
 • Odgaduje zagadki pantomimiczne
 • Jest sprawne ruchowo


Zaproszenie

Mamy zaszczyt zaprosić

wszystkie Babcie i Dziadziusiów

na uroczystość z okazji ich święta,

która odbędzie się

 22 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w sali Bulinków.

 

 

STYCZEŃ W BULINKACH

 1. „Ulubione dobranocki” (02.01 – 05.01.2018 r.)

Dziecko:

 • zna stałe naturalnie powtarzające się następstwa czasu;
 • zna budowę kalendarza;
 • stosuje różne techniki plastyczne, w tym: – samodzielnie wykonuje składanki z papieru według wzoru; – projektuje, planuje, porównuje i sprawdza w toku działania; – sprząta po skończonej pracy; – sprawnie posługuje się nożyczkami; – dba o ład i porządek w swoim otoczeniu; – umie współpracować w zespole; – prawidłowo dekoduje informacje;
 • zna drukowaną małą i wielką literę e i E;
 • rozwija sprawności fizyczną organizmu;
 • słucha tekstów literackich i opowiada o nich;
 • chętnie uczy się układów tanecznych, w tym: śpiewa piosenkę, doskonali pamięć, poczucie rytmu, orientację przestrzenną.
 1. „Bale w karnawale” (08.01 – 12.01.2018 r.)

Dziecko:

 • słucha tekstów literackich, w tym: – poznaje słowa związane z określoną tematyką; – poznaje rolę pozawerbalnego komunikowania się;
 • interesuje się malarstwem –  dostrzega szczegóły obrazu;
 • konstruuje maskę karnawałową wg podanego wzoru;
 • potrafi zilustrować ruchem i gestem treść wierszy, dialogów, w tym: – przełamuje własną nieśmiałość;
 • samodzielnie wykonuje proste instrumenty muzyczne i potrafi wydobyć z nich dźwięki;
 • potrafi tworzyć opowiadania według własnego pomysłu;
 • zna cyfrę 7 jako obraz graficzny liczby siedem, w tym: – posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi; – liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów;
 • słucha muzyki poważnej, przy tym: – potrafi posługiwać się rekwizytem; – wykazuje się koordynacją ruchową i poczuciem rytmu; – reaguje na zmiany tempa;
 • projektuje, planuje, porównuje wykonując makietę zamku podczas pracy w zespole;
 • doskonali sprawność fizyczną organizmu – jest świadome znaczenia rozgrzewki w fazie początkowej zajęcia;
 • podejmuje próby konstruowania gier dydaktycznych;
 • modeluje z plasteliny i z gliny postać w ruchu, np. tancerki.
 1. „W galerii sztuki z babcią i dziadkiem” (15.01 – 20.01.2018r.)

Dziecko:

 • Zna literę G, g;
 • bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych; sprawnie posługuje się sprzętem gimnastycznym;
 • wie, w jaki sposób może wyrazić swoje uczucie do swoich dziadków, w tym: – potrafi okazać szacunek w stosunku do osób starszych; – potrafi kulturalnie zachować się wobec swoich dziadków i osób starszych; – samodzielnie obmyśla i wykonuje niespodziankę dla swoich najbliższych członków rodziny – dziadków; – potrafi, złożyć życzenia swoim najbliższym;
 • wskazuje w utworze akcent metryczny, śpiewa piosenkę, słucha uważnie muzyki;
 • zna pojęcia: artysta, malarz, rzeźbiarz, fotograf, architekt, w tym: – wie, jakimi narzędziami posługują się artyści; – interesuje się dziełami sztuki; – stosuje umiejętność klasyfikowania w sytuacjach życiowych, liczy sprawnie w zakresie 10; – zna cyfry 17 jako znaki graficzne liczb; – łączy obraz graficzny liczby z odpowiednią liczbą elementów;
 • chętnie wykonuje dowolne i tematyczne prace plastyczne, w tym: – bezpiecznie posługuje się narzędziami; – wypowiada się na temat swoich prac;
 • jest wrażliwe na potrzeby innych;
 • poznaje nową technikę plastyczne, tj. malowanie tuszem przy użyciu patyczka.
 1. „Domy ludzi i zwierząt”  (22.01  – 26.01.2018 r.)

Dziecko:

 • zna drukowaną małą i wielką literę Y, y; potrafi odwzorowywać kształt litery Y, y;
 • zna etapy budowy domu, w tym: – rozpoznaje charakterystyczne budowle o ciekawej architekturze i potrafi je nazwać;
 • zna najbliższą okolicę i dostrzega zmiany w otoczeniu;
 • bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych w tym: doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej, poczucia rytmu i zamiłowania do ruchu przy muzyce;
 • słucha tekstów literackich i chętnie się o nich wypowiada, w tym: wnioskuje o wpływie warunków klimatycznych na architekturę domów mieszkalnych; – wskazuje na mapie charakterystyczne regiony (z pomocą N.); – poznaje charakterystyczne dla innych kultur zwyczaje; – zapoznaje się z warunkami życia ludzi w innych krajach;
 • liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów (na liczmanach i w naturalnym otoczeniu), w tym: – posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi (min. do 10); – zna cyfry 1–7 jako znaki graficzne liczb; – łączy obraz graficzny liczby z odpowiednią liczbą elementów; – posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów; – dostrzega rytmiczny układ elementów i potrafi go kontynuować; – używa określeń długości;
 • sprawnie posługuje się sprzętem gimnastycznym;
 • zna niektóre gatunki zwierząt i umie nazwać ich domy;
 • doskonali sprawność manualną podczas zajęć plastyczno technicznych, które samo sobie organizuje.
 1. „ Śmiech to zdrowie” (29.01  –  01.2018r.)

Dziecko:

 • zna drukowaną małą i wielką literę c, C i potrafi rozpoznać ją wśród innych liter, w tym: – prawidłowo odwzorowuje kształt litery; – dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazu; – układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; – czyta ze zrozumieniem krótkie teksty;
 • umie nakleić na karton własną kompozycję z określonych kształtów wyciętych z papieru;
 • słucha utworu literackiego, w tym: – zna określenia związane z cyrkiem; – odgrywa scenki na podstawie utworu literackiego lub według własnego pomysłu; – posługuje się mową powiązaną, kontekstową; – swobodnie wypowiada się na różne tematy; – posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych, w tym: – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu; – wykazuje spontaniczną aktywność ruchową; – przestrzega zasad bezpieczeństwa;
 • wykonuje zadania zgodnie z instrukcją, w tym: – określa i porównuje wielkość zbiorów; – wskazuje zbiory równoliczne i nierównoliczne; – liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów (na liczmanach i w naturalnym otoczeniu); –  zna cyfry 1–7;
 • śpiewa poznane piosenki indywidualnie i w grupie, dokładnie i wyraźnie odtwarzając tekst, w tym: – pokazuje ręką kierunek linii melodycznej podczas śpiewania piosenki;
 • w ruchu wykonuje instrumentacje utworu „Marsz toreadorów” Bizeta.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami… w związku z tym serdecznie zapraszamy na spotkanie kolędowe w dniu 20.XII.2017 r.(środa) o godzinie 15.30. Wasze pociechy zaprezentują swój talent wokalny oraz grę na instrumentach. Na naszej bulinkowej scenie znajdzie się również miejsce na Państwa talenty:) Nie zabraknie również smakołyków, które własnoręcznie upiekły Bulinki z małą pomocą swoich pań:) A o oprawę muzyczną zadba p.Beatka i p.Agnieszka.
Serdecznie zapraszamy:)
Oto prace Daniela, Zosi, Mileny, Stasia i Wojtka na konkurs GKS-u Tychy na kartkę bożonarodzeniową. Życzymy powodzenia!

W kolejnej edycji naszego grupowego konkursu „Mam talent” wzięły udział: Maja, Nikola, Zosia,Helenka, Jagna oraz Nina z Matyldą. Głosami większości Bulinków zwycięzcą została Zosia, która zaprezentowała swój cukierniczy talent. Gratulujemy! A ciasteczka były pyszne:)

 

Dzisiaj, tj. 11.12.2017r. w naszym przedszkolu gościliśmy Pp. Irenę i Romana Jasińskich. Zorganizowali oni dla nas warsztaty pod hasłem; „Jak powstaje świeczka? 

Niech zdjęcia te wywołają wspomnienia ze zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce – 5.12.2017r..

 GRUDZIEŃ W BULINKACH

 1. CZY ZWIERZĘTA LUBIĄ ZIMĘ? (01.12 – 08.12.2017 r.)

dziecko:

 • potrafi opowiedzieć jak zwierzęta przygotowują się do zimy;
 • nazywa i rozpoznaje zwierzęta mieszkając e w lesie;
 • rozumie, że zachowanie zwierząt ma związek ze zmieniającymi się porami roku;
 • rozpoznaje na śniegu ślady ptaków, tropy zwierząt;
 • wie na czym polega praca górnika, co to jest kopalnia;
 • zna cyfrę 5 jako znak graficzny liczby;
 • liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów;
 • stosuje się do reguł obowiązujących w zabawie;
 • śpiewa piosenki indywidualnie, w grupie;
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według pokazu i instrukcji

słownej;

 1. GRAMY W TEATRZE (11.12 – 15.12.2017 r.)

dziecko:

 • zna drukowaną małą i wielką literę L, potrafi odwzorować jej kształt;
 • odwzorowuje kształty figur geometrycznych;
 • układa kompozycje z figur geometrycznych;
 • z uwagą słucha wierszy, wypowiada się na ich temat;
 • zna pojęcia związane z teatrem: scena, aktor, kurtyna, dekoracje, widownia;
 • odgrywa scenki sytuacyjne zawierające dialog;
 • posługuje się mimiką, gestem i ruchem w interpretacji utworu;
 • sprawnie posługuje się przyborami gimnastycznymi;
 • rozpoznaje rodzaje tempa: wolno, szybciej, bardzo szybko;
 1. NIEBAWEM ŚWIĘTA (18.12 – 22.12.2017 r.)

dziecko:

 • zna tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • łączy symbole i potrawy ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • kulturalnie zachowuje się podczas uroczystego obiadu;
 • potrafi złożyć proste życzenia;
 • śpiewa kolędy i pastorałki;
 • identyfikuje się ze swoją rodziną i okazuje więź emocjonalną;
 • wie w jaki sposób dokonuje się pomiaru długości;
 • porządkuje przedmioty w ciągu rosnącym i malejącym ze względu

na wskazany wymiar: długość;

 • wykonuje prace plastyczne różnymi technikami – wycina z papieru;
 1. ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO ŚWIĘTACH (27.12 – 29.12.2017 r.)

dziecko:

 • wypowiada się pełnym zdaniem;
 • zna zasady zdrowego odżywiania się;
 • porównuje ciężar przedmiotów;
 • wie, że ciężar przedmiotu zależy nie od jego wielkości ale od materiału z którego został wykonany;
 • reaguje ruchem na zmiany tempa, rytmu;
 • odczuwa radość ze wspólnej zabawy;

 

Oto Bulinkowy kiermasz ciast. Dziękujemy Wszystkim CAŁYM RODZINOM Bulinków za przygotowanie tych pyszności.


Tradycyjnie już uczniowie z Gimnazjum Nr 1 w Tychach przygotowali zabawy andrzejkowe i bawili się z nami. Dziękujemy im za to.


Kilka migawek z obchodów Dnia Praw Dziecka w naszym przedszkolu.

Dzisiaj odwiedziła nas pani Ania, mama Paulinki i Jej koty. Dziękujemy za wizytę.

Lepimy z masy mączno-solnej.


Jesienna tematyka w jesiennych barwach.

Zwycięska praca Adriana. Gratulujemy!

Ciekawe spotkania. Tym razem z persem o imieniu KOT.
Dziękujemy za wizytę pani Agnieszce P.


Ciasto chlebowe z zakwasu przygotowane przez dzieci na zajęciach
9.11.2017r. oraz wypieczone bochenki chleba gotowe do degustacji.

 

 


Nasze prace ceramiczne: 1) paterki z odciskiem liści, 2) rzeźby aniołków.

W dniu 23.11.2017 r.(czwartek) o godzinie 14.30 zapraszamy Rodziców na zajęcia otwarte. Będą to zajęcia z ceramiki.

Serdecznie zapraszamy:)


 

LISTOPAD W BULINKACH

 1. WSZYSCY MAMY MAMY (02.11.-03. 11. 2017r.)

DZIECKO:

 • Zna drukowaną małą i wielką literę m, M
 • Próbuje czytać wyrazy z poznanych liter
 • Potrafi dokonywać syntezy i analizy wyrazów
 • Rysuje koło z zachowaniem prawidłowego kierunku kreśłenia
 • Rozpoznaje kształt i nazywa podstawowe figury geometryczne kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt
 • Słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • Śpiewa piosenkę „Pan Listopad”, zapoznaje się z wybranymi instrumentami muzycznymi , ma poczucie rytmu
 • Rysuje scenkę dramową „Mama czyta mi bajkę”
 • Przejawia spontaniczną aktywność ruchową
 • Zna cyfry 1-3 i tworzy z nich liczby
 • Sprawnie podskakuje i przeskakuje przeszkody
 • Chętnie wykonuje prace plastyczne
 • Bierze udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowo – muzycznych wg. pomysłu nauczyciela
 1. LISTOPADOWE ŚWIĘTO (06.11.- 10.11.2017 r.)
 • Słucha wiersza Cz. Janczarskiego „Co to jest Polska?”
 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe – flagę, godło, przyjmuje prawidłową postawę podczas słuchania hymnu
 • Umie zaśpiewać fragment hymnu
 • Wie jakie miasto jest stolicą Polski
 • Zna nazwy największych miast i rzek Polski
 • Potrafi odczytać z mapy proste nazwy
 • Zna drukowaną małą i wielką literę d, D
 • Potrafi odwzorować literę d, D
 • Poznaje legendę M. Orłonia, J. Tyszkiewicza „O Lechu i Białym Orle”
 • Potrafi wysłuchać i nazwać dźwięki z otoczenia
 • Potrafi określić kształt przedmiotów: okrągły, kwadratowy, trójkątny, prostokątny
 • Interesuje się historią Polski
 • Wie jakie święto obchodzimy 11.11.
 • Wykleja kontur Syrenki kulkami z krepiny
 • Rozpoznaje i odtwarza proste układy taneczne
 • Rozumie pojęcia baśń i legenda, wie jakie są między nimi różnice
 • Orientuje się kim był F. Chopin, słucha muzyki poważnej
 • Zna legendę o Warsie i Sawie i warszawskiej Syrence
 • Zna tradycje ludowe
 • Wie jak powstaje chleb
 1. MÓJ PRZYJACIEL ZWIERZAK (13.11.- 17.11.2017r.)
 • Umie posługiwać się szablonami i dokładnie odrysowuje kształty
 • Orientuje się że w książkach można odszukać informacje na interesują nas tematy
 • Rozumie znaczenie zwierząt w życiu człowieka
 • Jest opiekuńczy wobec zwierząt,
 • Dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie i zachowaniu zwierząt
 • Potrafi formować postacie zwierząt z mas plastycznych
 • Rozumie pojęcie schronisko, wie że należy pomagać zwierzętom w schronisku
 • Wypowiada się na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami
 • Potrafi wymienić zwierzęta domowe i zna ich odgłosy
 • Zna swój adres zamieszkania i wie komu można go podawać
 • Odgaduje zagadki pantomimiczne
 • Wykazuje płynność i dokładność ruchu ręki podczas ćwiczeń grafomotorycznych
 • Zna zawód weterynarza
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10
 • Zna cyfrę 4 jako znak graficzny liczby
 • Ogląda teatrzyk sylwet na podstawie opowiadania L. Krzemienieckiej „Kłopoty Burka z podwórka”
 • Odtwarza role; ilustruje ruchem i gestem treść wierszy, dialogów,
 • Podejmuje próby układania własnych opowiadań i przedstawień kukiełkowych
 • Odgaduje zagadki pantomimiczne
 • Uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych i gimnastyce porannej
 • Śpiewa piosenki przedszkolne, gra na prostych instrumentach muzycznych

4. NADCHODZI ZIMA (20.11. – 24.11. 2017r.)

 • Potrafi nazwać niektóre zjawiska atmosferyczne
 • Rozumie pojęcie prognoza pogody
 • Ubiera się zgodnie do warunków pogodowych
 • Rozumie znaczenie symbolicznego zapisu pogody
 • Potrafi ułożyć prosty komunikat o pogodzie w danym dniu
 • Wykonuje pracę zespołową –
 • Eksperymentuje z mieszaniem farb czarnej i białej
 • Ogląda chmury i potrafi je opisać
 • Słucha wiersza M. Kownackiej „W spiżarni”, wie jak i po co robi się zapasy na zimę
 • Potrafi opowiedzieć o robieniu zapasów na zimę przez zwierzęta
 • Zna drukowaną wielką i małą literę i, I
 • Potrafi odwzorować kształt litery i, I
 • Zna brzmienie instrumentów perkusyjnych, podejmuje próby grania zgodnie z rytmem i tempem melodii
 • Zna zwierzęta leśne żyjące w Polsce
 • Wie, że w okresie zimy należy systematyczne dokarmić dzikie zwierzęta
 1. PODRÓŻE MAŁE I DUŻE (27.11.- 30.11.2017r.)
 • Zna różne sposoby podróżowania
 • Wie jak przygotować się do wyjazdu,
 • Wie że inaczej przygotowujemy się do krótkiej wycieczki i dłuższych wyjazdów np. na wczasy
 • Zna i przestrzega zasady bezpiecznego poruszania się w czasie wycieczek poza przedszkole
 • Umie posługiwać się mapą przy planowaniu podróży
 • Wie co  można  zwiedzić w okolicy
 • Interesuje się legendami związanymi z największymi polskimi miastami
 • Aktywnie uczestniczy w porannych ćwiczeniach gimnastycznych
 • Odczytuje globalnie wyrazy w powiązaniu z przedmiotami lub obrazkami
 • Wie, że zdanie rozpoczyna się wielką literą z kończy kropką
 • Interesuje się lokalną historią
 • Poznaje zwyczaje charakterystyczne dla innych kultur
 • Jest tolerancyjny dla obcych kultur i innych narodowości
 • Liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów ( działa na liczmanach i w naturalnym otoczeniu)
 • Bada równoliczność poprzez liczenie i ustawianie w pary
 • Śpiewa piosenki przedszkolne i gra na instrumentach proste rytmy i melodie
 • Poznaje muzykę i proste tańce z innych krajów
 • Interesuje się zabawami i zabawkami dzieci w różnych krajach i epokach

 

 

 

Zapraszamy Rodziców na zebranie

w dniu 23.10.2017 r.  o godz. 16.30 na którym zostaną przedstawione

wyniki obserwacji wstępnej dziecka.

 

Informujemy rodziców, że w dniu 05.12.2017 r. dzieci z grupy Bulinki i Smerfy pojadą na wycieczkę autokarową do Wieliczki. Będziemy zwiedzać Trasę Turystyczną w Kopalni Soli „Wieliczka” w formie imprezy „Odkrywamy Solilandię”. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 67 zł/ dziecko
(41 zł.- wejściówka do Kopalni Soli + 26 zł. autokar). Koszt autokaru zostanie pokryty przez Radę Rodziców. Autokar będzie sprawdzony przez Policję w dniu wyjazdu.
Wyjazd z przedszkola będzie o godz. 9.30. Planowany powrót ok. godz. 16. Prosimy nie dawać dzieciom żadnego prowiantu ani słodyczy.

 

Październik w grupie BULINKI

 1. „Album rodzinny” 02 – 06.10.2017 r.

Dziecko:

 • wypowiada się na temat rodziny, nazywa poprawnie jej członków; rozumie pojęcia: rodzina, dom rodzinny, rodzice, rodzeństwo; zna zawody rodziców, potrafi o nich opowiadać
 • zna drukowaną małą i wielką literą a, A; potrafi odwzorować kształt litery a, A
 • rysuje płynnie schemat człowieka
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów i do siebie
 • posługuje się określeniami kierunku: w prawo, w lewo, na wprost, za siebie, przed siebie
 • zna swój adres zamieszkania i wie, komu można go podawać
 • zna dzieje swojej rodziny
 • wypowiada się na temat swoich obowiązków domowych
 • poznaje kroki tańca Lasowiak
 • potrafi zaprojektować kompozycje z figur geometrycznych
 • wykonuje pracę przestrzenną zgodnie z instrukcją- robot
 • dostrzega i wymienia różnice w sprzętach używanych dawniej i dzisiaj
 • bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według pokazu i instrukcji słownej
 • śpiewa zaproponowane piosenki i bawi się przy nich.
 1. „Jesteśmy bezpieczni na drodze” 09.10- 13.10.2017 r.

Dziecko:

 • zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę
 • wypowiada się na temat zaobserwowanych zachowań innych członków ruchu drogowego
 • rozpoznaje kształt trójkąta i wyszukuje w otoczeniu przedmiotów, które mają kształt trójkąta
 • recytuje z pamięci wiersz p.t.”Światła na skrzyżowaniu”
 • gra na wybranych instrumentach perkusyjnych
 • porusza się swobodnie podstawowymi krokami tańca ludowego- Lasowiak
 • określa strony ciała: prawa, lewa strona
 • potrafi odwzorować cyfrę 2
 • konstruuje w zespole makietę
 • zna zadania policjanta; zna numer alarmowy na Policję
 • wie, że Policjant to osoba, której możemy zaufać w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu
 • wie, jak unikać i pokonywać zagrożenia
 1. „Barwy jesieni”  16 – 20.10.2017 r.

Dziecko:

 • słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat
 • zna wybrane gatunki drzew
 • zna wybrane gatunki grzybów jadalnych (borowik, kurka, maślak)
 • zna wybrane gatunki grzybów trujących(muchomor)
 • wie, że bezwzględnie nie można zbierać i jeść nieznanych grzybów
 • rozpoznaje i nazywa kolory, tworzy kolory pochodne
 • wie czym zajmuje się pszczelarz; zna właściwości odżywcze miodu
 • zna drukowaną małą i wielką literę U, U; potrafi odwzorować kształt litery U, U
 • porównuje wysokość; stosuje określenia- wyższe, niższe.
 • dostrzega symetrię w przyrodzie
 • wykonuje pracę techniczną-ul
 • interesuje się muzyką poważną
 • wykonuje układ ruchowy do Mazurka F-dur op. 68 F. Chopina
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło
 • eksperymentuje z wodą; zna właściwości wody
 • nazywa i zachowuje kolejność dni tygodnia
 • umie oznaczyć pogodę w kalendarzu pogody
 • dostrzega rytm w powtarzających się dniach tygodnia, porach roku, doby
 • potrafi nazwać niektóre zjawiska atmosferyczne
 1. „Jesienne zabawy z tatą” 23.10 – 27.10.2017 r.

Dziecko:

 • zna drukowaną małą i wielką literę t, T; potrafi odwzorowywać kształt litery t, T
 • wykonuje ceramiczną pracę dekoracyjno – użytkową w/g instrukcji nauczyciela
 • wypowiada się, w jaki sposób można sprawić przyjemność rodzicom; odczuwa radość z obdarowywania bliskich
 • liczy sprawnie w zakresie poznanego zbioru liczbowego
 • zna cyfrę 3 jako znak graficzny liczby
 • posiada bogaty zasób słów, których używa w mowie potocznej
 • porównuje liczebność zbiorów, licząc i działając na konkretach
 • wykonuje działania dodawania i odejmowania, licząc konkretne przedmioty
 • stosuje poprawnie określenia: więcej o, mniej o, tyle samo
 • układa z mozaiki geometrycznej rytmiczne układy według podanego wzoru
 • potrafi określić budowę piosenki: wyodrębnia refren, zwrotki i powtórzenia
 • wie, z jakich elementów składa się piosenka (słowa, melodia, akompaniament)
 • śpiewa znane piosenki indywidualnie i w grupie, wyraźnie odtwarzając tekst
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w toku działalności konstrukcyjnej
 • tworzy model prostego aparatu telefonicznego
 • dostrzega różnice i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach
 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
 • potrafi wymienić wybrane gatunki ptaków odlatujących z Polski przed zimą oraz przylatujących na zimę; wie, jakie warunki są potrzebne ptakom do prawidłowego rozwoju
 • podejmuje proste zabawy badawcze; wnioskuje na temat zjawiska powstawania wiatru
 • zna właściwości i nazwy wiatru
 • biega w różnym tempie
 1. „Wszyscy mamy mamy”  30 – 31.10.2017 r.

Dziecko:

 • zna tradycje związane z dniem Wszystkich Świętych i Zaduszek
 • wie, że informacje mogą być przekazane w formie znaku graficznego
 • rozpoznaje i nazywa barwy, używa ich do wyrażania nastroju
 • tworzy prace plastyczne inspirowane dziełami sztuki
 • umie opowiadać o swoich odczuciach i wrażeniach
 • zna prawa i obowiązki dziecka; przestrzega praw kolegów
 • rozpoznaje i nazywa swoje stany uczuciowe
 • zna drukowaną małą i wielką literę m, M; potrafi odwzorowywać kształt litery m, M.

 

Dnia 6 października Bulinki wyjeżdżają na wycieczkę do koszar Jednostki Wojskowej w Bielsku Białej. Śniadanie w tym dniu zostanie podane o godz. 8.00. Wyjazd z przedszkola o godz.8.30. Koszt wycieczki to 25 zł- są to koszty przejazdu autokarem.

Dziękujemy Rodzicom Mai za zaangażowanie:)

 

 

WRZESIEŃ W BULINKACH
1. WSPOMINAMY WAKACJE (01.09 – 08.09.2017 r.)
dziecko:
– potrafi bawić się z rówieśnikami, rozwija przyjazne stosunki;
– umie bawić się przy muzyce, śpiewa piosenki;
– przestrzega zasad bhp podczas zabaw, spacerów, wyjść do ogrodu przedszkolnego;
– nazywa swoją ojczyznę, zna nazwy największych miast Polski;
– posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni;
– wie, że informacje mogą być przekazywane w formie znaku graficznego lub rysunku;
– słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat;
– formułuje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi.
2. RAZEM JEST WESOŁO (11.09 – 15.09.2017 r.)
dziecko:
– akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich;
– rozpoznaje obraz graficzny swojego imienia, potrafi nazwać pierwszą literę swojego imienia;
– zna obowiązki dyżurnego, wypełnia swoje obowiązki;
– rozumie znaczenie pojęć: dobroć, koleżeństwo;
– dzieli wyrazy na sylaby
– poprawnie posługuje się określeniami czasu, nazywa i wymienia w kolejności dni tygodnia;
– posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
– umie pracować w zespole.
3. OTO JA (18.09 – 22.09.2017 r.)
dziecko:
– słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat, przestrzega zasad kolejności wypowiadania się;
– jest zainteresowane czytaniem i pisaniem;
– zna drukowaną małą i wielką literę o, O;
– potrafi odgadnąć wyrazy wypowiadanymi sylabami;
– grupuje przedmioty wg określonych kryteriów;
– dba o ład i porządek w miejscu pracy;
– korzysta podczas zabaw ruchowych z przyborów zgodnie z regułami.
4. WITAMY PANIĄ JESIEŃ (25.09 – 29.09.2017 r.)
dziecko:
– rozpoznaje i nazywa poszczególne pory roku, dostrzega ich cykliczność, określa jej cechy;
– rozpoznaje i nazywa pospolite gatunki drzew;
– zauważa regularność w układzie przedmiotów i kontynuuje rytm;
– ustala równoliczność zbiorów;
– wykonuje działania dodawania i odejmowania, licząc konkretne przedmioty
– interesuje się pracą ludzi wykonujących różne zawody, np. sprzedawcy;
– stosuje zwroty grzecznościowe;
– zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania;
– gra na instrumentach, reaguje na zmiany tempa muzyki;
– poznaje słowa związane z określoną tematyką, wie, że jedno słowo ma wiele znaczeń