INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

DRODZY RODZICE

Jeżeli Państwa dziecko brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Tychach na rok szkolny 2018/2019 i nie zostało zakwalifikowane do żadnej spośród wymienionych we wniosku placówek, Miejskie Centrum Oświaty skontaktuje się z Państwem pisemnie w celu wskazania nowej placówki, która może przyjąć dziecko.

Dzieci 7 – letnie – REKRUTACJA DO SZKÓŁ

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

na rok szkolny 2018/2019

ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH  1 marca – 15 marca 2018 r.

 

Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na stronie www.oswiata.tychy.pl lub https://sp-tychy.nabory.pl/ i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza.

Rejonizacja nie obowiązuje przy zapisie dziecka do klasy I następujących szkół:

  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19
  • Szkoła Muzyczna

Aby zapisać dziecko do szkoły pozaobwodowej należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od 19 do 23 marca 2018 r.

Kryterium Liczba punktów
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły/ oddziału przedszkolnego/przedszkola w zespole 10 pkt

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 11 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go
w sekretariacie szkoły obwodowej, gdzie dziecko ma zagwarantowane miejsce.

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 16 kwietnia 2018 r.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzic / Opiekun prawny dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły, którą jest zainteresowany.

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.

WAŻNE TERMINY

Etap rekrutacji Termin
Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły od 1 marca do 15 marca
Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły od rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 19 marca – 23 marca
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, jeżeli przyjęcie do danego oddziału tego wymaga. do 6 kwietnia 2018
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

11 kwietnia do godz. 15:30
Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowej do 13 kwietnia do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 16 kwietnia do godz.10:00

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej sportowej, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych w Tychach
w terminie od 19 – 23 marca 2018 r.

W terminie do 6 kwietnia 2018 r. odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie szkoły.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 9 kwietnia 2018 r. do 14:00

Należy pamiętać, że uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły sportowej.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 11 kwietnia 2018 r. po godz. 15:30

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do klasy pierwszej w szkole sportowej, należy niezwłocznie złożyć ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 16 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

21 LUTEGO 2018 r. – 7 MARCA 2018 r.

O przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola zachęcamy do zapoznania się z ofertą przedszkoli.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy w terminie 21 lutego do 7 marca 2018 r. wypełnić elektroniczny formularz lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce po uruchomieniu rekrutacji.

Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 21 lutego do 7 marca 2018 r.
USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI NA I ETAPIE


wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
, (Dz. U z 2017 r. poz. 59)

KRYTERIA LICZBA PUNKTÓW WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
1) wielodzietność rodziny kandydata 100 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
2) niepełnosprawność kandydata 100 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność   z oryginałem przez rodzica kandydata oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą 100 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697) – składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i 6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

KRYTERIA DO DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO w roku szkolnym 2018/2019

wynikające z Uchwały nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów.

Nr KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW
1 kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego 12 pkt
2 kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym 6 pkt
3 kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną
w tym samym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole, zespole szkolno-przedszkolnym
3 pkt
4 kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca jego zamieszkania 2 pkt

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania:

  1. a) kryterium nr 1– kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka ośmioletniego i starszego;
  2. b) kryterium nr 2:

– zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie,

– wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

– zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium nr 4 przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

  1. c) Dokumentem potwierdzającym spełnianie pozostałych kryteriów, jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019 wraz z zawartymi w nim oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

WAŻNE TERMINY:

 

1 Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami 21 lutego do 7 marca 2018 r.
2 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16 marca 2018 r.
3 Potwierdzanie woli uczęszczania (podpisywanie umów) 16 – 21 marca 2018 r.

do godz. 15:00

4 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 marca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAJĘCIACH NA BASENIE !

Dnia 12 lutego 2018 roku rozpoczyna się II część zajęć nauki pływania dla dzieci 5 – , 6 – letnich.

Prosimy zainteresowanych rodziców o dokonanie zapisów (wraz z wpłatą) do dnia 2.02.2018 r. (piątek) po tym terminie będą zapisywane dzieci z listy rezerwowej.

Cena zajęć nie ulega zmianie – 195 zł + 40 zł przejazd = 235 zł

Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające na zajęcia w I semestrze.

 

Nieodpłatne odrabianie zajęć na basenie, dla dzieci które z różnych powodów opuściły lekcje nauki pływania należy  osobiście uzgodnić w porozumieniu z biurem KLUBU „ZDROWIE” (tel. 0 32 327-77-10).

Wniesiona opłata za niewykorzystane godziny pływania nie podlega zwrotowi.