OBCHODY DNIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

W związku z tym, że  DZIEŃ DZIECKA w tym roku przypada bezpośrednio w piątek po uroczystości BOŻEGO CIAŁA –

–  obchody święta dzieci w naszym przedszkolu zostają przeniesione na PONIEDZIAŁEK 4.06

(jest to związane ze zmniejszoną frekwencją).

SPRINTEM DO MARATONU

14.05 (poniedziałek) odbędzie się w naszym przedszkolu

„SPRINTEM DO MARATONU” czyli IV Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków.

Prosimy, aby dzieci w tym dniu miały na sobie wygodne, sportowe stroje.

 

 

REKRUTACJA NA WAKACJE

Przedszkola – Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2018 r.

wakacje – harmonogram dyżurów w przedszkolach

wniosek przedszkola dyżur wakacyjny 2018

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka-rekrutacja wkacje 2018

O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w roku szkolnym 2017/2018 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy obecnie uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

Jeżeli w przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacji pozostaną wolne miejsca mogą być na nie przyjęte również dzieci, które w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym należy
w terminie 7 maja – 16 maja 2018 r. wypełnić i złożyć w przedszkolu wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce po uruchomieniu rekrutacji.

Można wybrać maksymalnie 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 7 maja do 16 maja 2018 r., a kserokopię tego wniosku z potwierdzeniem jego przyjęcia przez placówkę pierwszego wyboru należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (bez załączników).

WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami 7 maja – 16 maja 2018r.

do godz.15:30

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                         i niezakwalifikowanych 18 maja 2018 r.
godz. 14:00
Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (złożenie pisemnego potwierdzenia woli) 18 maja – 23 maja 2018 r.

do godz. 15:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 24 maja 2018 r.
godz. 12:00

 KRYTERIA REKRUTACJI:

KRYTERIA LICZBA PUNKTÓW WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
1) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola do którego uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 20 pkt  

– oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zawarte we wniosku

2) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym 10 pkt
3) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym 5 pkt a)zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;                                                      b)wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;                       c)zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.

4) kandydat uczęszcza do przedszkola, które z powodu remontu jest wyłączone z pełnienia dyżuru przez dwa miesiące wakacji 2 pkt – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zawarte we wniosku

 

INFORMACJE DODATKOWE:

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2018 r. przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc (ze względu na obowiązek udzielania  pracownikom urlopu)  i pracują według ustalonego „Harmonogramu pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2018 r.”

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.


Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” organizuje Festiwal Sztuk Podwórkowych

Jak co roku w czerwcu Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” organizuje Festiwal Sztuk Podwórkowych, podczas którego dzieci mogą zaprezentować szerszej publiczności swoje talenty.

Dla maluchów jest to możliwość wystąpienia na scenie przy mikrofonie. Można zaśpiewać, zatańczyć, zagrać na instrumencie, czy też pokazać ciekawą sztuczkę. Podczas Festiwalu zawsze panuje przyjacielska i wesoła atmosfera.

Regulamin festiwal.rtf

KARTA ZGŁOSZENIA festiwal

DŁUGI WEEKEND -ZAPISY

W związku z organizacją pracy w przedszkolu (zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników oraz zamówieniem odpowiedniej ilości żywności dla dzieci) prosimy o zapisanie dzieci, które będą obecne w dniach: 30.04 (Poniedziałek), 2.05 (Środa), 4.05 (Piątek). Zapisów można dokonać do dnia 25.04 (środa) u Pań dyżurujących na szatni.

„MAGICZNY DYWAN” W NASZYM PRZEDSZKOLU

Jesteśmy jednym z pierwszych przedszkoli w naszym mieście, które posiada „MAGICZNY DYWAN”. Tą pomoc dydaktyczną zakupiliśmy ze środków pozyskanych w ramach „TYSKICH INICJATYW OŚWIATOWYCH”. Całkowity koszt tej multimedialnej pomocy to 14.564,00 zł

„Magiczny Dywan” – pomoże nam wzmocnić wykorzystywane metody edukacyjne przez zastosowanie interaktywnych możliwości. „Magiczny dywan” spełnia jednocześnie funkcję podłogi i stolika interaktywnego, co daje ogromne możliwości wykorzystania w różnorodnych przestrzeniach i miejscach.
Dzięki tej pomocy istnieje możliwość organizacji odpowiedniego środowiska, w którym dzieci we własnym tempie mogą samodzielnie odkrywać, stawiać sobie cele, planować, uczyć się na własnych doświadczeniach, a przede wszystkim bawić się wspólnie z innymi, nakierowując swoje działania na określony cel i rozwijając umiejętności.
Wszechstronność metody pozwoli nam na wykorzystywanie jej atrybutów w:
– zajęciach w ramach programu własnego nauczycieli, realizowanego już w przedszkolu pt.: „Kodowanie na dywanie”, ponadto w:
– zajęciach z języka angielskiego,
– zajęciach rewalidacyjnych,
– zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,
– zajęciach ruchowych,
– porankach muzycznych.
Cele jakie pomaga osiągnąć metoda to:
– wspomaganie funkcji wzrokowych i słuchowych (zwłaszcza u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
– rozwijanie motoryki dużej,
– usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– poprawa koncentracji uwagi,
– integracja dzieci,
– wyzwalanie pozytywnych interakcji między dziećmi,
– wspomaganie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
– utrwalenie zdobytej wiedzy,
– nauka kodowania,
– utrwalenie słówek w języku angielskim.
Zakładane rezultaty:
– ukierunkowanie uwagi dziecka na treści edukacyjne,
– usprawnienie funkcji wzrokowych i słuchowych,
– zwiększenie celowej aktywności ruchowej dzieci,
– nauka planowania, samodzielnego wyciągania wniosków,
– wzmocnienie wiary we własne możliwości,
– poprawa relacji społecznych.

Home