Odpłatność

Zasady odpłatności:

 • godziny na: realizację podstawy programowej: od godz. 8:00 do godz. 13:00 oraz czas na naukę religii, terapię logopedyczną i zajęcia rewalidacyjne są godzinami bezpłatnymi;
 • wysokość opłat za zajęcia wykraczające poza wyżej wymienione godziny wynosi 1 zł za każdą godzinę (nie dotyczy dzieci 6 letnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym).
 • Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustalana jest po zakończeniu każdego miesiąca jako iloczyn stawki godzinowej (1 zł) oraz liczby pełnych godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu pomniejszonej o czas trwania bezpłatnych zajęć.
 • Przy ustalaniu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w przypadku niepełnych godzin dziennego pobytu przyjmuje się zasadę, że każda rozpoczęta godzina traktowana jest jak pełna
 • Odpłatność za posiłki wynosi: śniadania: 1,50 zł, obiad: 3,00 zł, podwieczorek: 1,50 zł
 • Odpłatność można dokonywać na konto 30 1240 1330 1111 0010 6083 5766 lub w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach, przy ul. Piłsudskiego 12
  zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Poniedziałek 8.00.-10.00
  • Wtorek 13.30-15.30
  • Środa 8.00-10.00
  • Czwartek 13.30-15.30
  • Piątek 8.00-10.00
 • Za zwłokę we wnoszeniu opłat przedszkole naliczać będzie odsetki w ustawowej wysokości.
 • W przypadku utrzymywania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca, dyrektor zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.

 W przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej można zwracać się o dofinansowanie do odpłatności za przedszkole do MOPS-u ul. Batorego 57


WAŻNA INFORMACJA

(fragment procedury odbioru dziecka z przedszkola)

 • Celem usprawnienia ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i naliczania odpłatności za świadczenia, z których dziecko skorzystało, przedszkole prowadzi elektroniczny system ewidencji wejść i wyjść dziecka z użyciem odpowiednich czytników i kart zbliżeniowych.
 • Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odbicia karty w czytniku po wejściu z dzieckiem do przedszkola oraz przy wyjściu z dzieckiem z przedszkola.
 • W razie gdy rodzic/opiekun zapomni karty zbliżeniowej zobowiązany jest do wpisania czasu przyjścia lub wyjścia dziecka na listę znajdującą się w szatni.
 • W przypadku nie zastosowania się rodzica/ opiekuna do pkt 10 i 11, do elektronicznego systemu ewidencji wejść i wyjść dziecka wpisany zostanie czas pobytu dziecka w przedszkolu podany przez rodziców w umowie na korzystanie ze świadczeń przedszkola na dany rok szkolny.
 •  Jeżeli jednak Dyrektor Przedszkola nr 10 stwierdzi uchylanie się przez Rodzica z odbijania kart w systemie ewidencyjnym, może (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Rodzicem a Dyrektorem) powziąć decyzję o rozwiązaniu umowy na korzystanie przez dziecko z usług przedszkola.

Pełny tekst procedury znajduje się w zakładce O NAS – podstrona : DOKUMENTY