Rozkład dnia w przedszkolu

I. 6:00 – 8:00 Poranek – formy aktywności dzieci w ramach realizacji podstawy programowej, w czasie wykraczającym poza bezpłatny wymiar (w ramach opłaty godzinowej nie wyższej niż 1 zł; z wyjątkiem bezpłatnych zajęć, takich jak: nauka religii, pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

 • Schodzenie się dzieci
 • Rozmowy i kontakty z osobami dorosłymi (pracownikami przedszkola) i rówieśnikami.
 • Zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczycieli (zabawy integrujące grupę, zabawy i gry przy stolikach, zabawy konstrukcyjne, dowolna działalność plastyczna).
 • Zabawy ruchowe organizowane w sali (zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy rytmiczno – ruchowe).
 • Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela, poranki muzyczne, zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka (np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcje, grafomotorykę).
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.

II. 8:00 – 13:00 Realizacja podstawy programowej w ramach bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, z uwzględnieniem indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, w tym:

 • 8:00– 9:00 udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej: realizacja zadań wynikających z Indywidualnego Programu Pracy Wspomagania i Korygowania rozwoju dziecka,
 • 9:00 – 9:10 Czynności sanitarno – higieniczne – kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.
 • 9:10 – 9:30 Śniadanie
 • 9:30 – 9:45 Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, przygotowanie do zajęć edukacyjnych)
 • 9:45 – 10:45 Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego – rozwijanie u dzieci czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; – kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • 10:45 – 11:45 Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (zajęcia sportowe, spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze)
 • 11: 45 – 12:00 Czynności sanitarno – higieniczne – kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.
 • 12.00 – 12.30 Obiad – kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole.
 • 12:30 – 13:00 Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela (w młodszych grupach – leżakowanie – ochrona systemu nerwowego).

III. Popołudnie – zajęcia popołudniowe – formy aktywności dzieci – w ramach realizacji podstawy programowej, w czasie wykraczającym poza bezpłatny wymiar (w ramach opłaty godzinowej nie wyższej niż 1 zł; z wyjątkiem bezpłatnych zajęć, takich jak: nauka religii, pomoc psychologiczno – pedagogiczna):

 • 13:00 – 14:00 Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne lub zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub zorganizowane w sali zajęć ćwiczenia gimnastyczne.
 • 14:00 – 14:30 Podwieczorek – wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności poprzez pełnienie dyżurów.
 • 14:30 – 17:00 Stwarzanie okazji do rozwijania indywidualnego potencjału dziecka (zabawy doskonalące i rozwijające zainteresowania, wiadomości i umiejętności); realizacja programów własnych nauczycieli; zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności (zajęcia kreatywne, rysowanie, malowanie, majsterkowanie, konstruowanie); zabawy podejmowaned002_01 z inicjatywy dziecka; Zabawy w ogrodzie przedszkolnym