Rada Rodziców

Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców przy Przedszkolu Nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Tychach w roku szkolnym 2015/2016 przyjmuje się: składkę miesięczną na Radę Rodziców min. 25,00 zł płatna na konto Rady Rodziców w PEKAO S.A.Tychy 98 124013 301111 001061 105075 lub  w przedszkolu u p. Intedentki miesięczne do 20 – każdego miesiąca, mile widziane są wpłaty półroczne lub roczne z góry . 
 
Dzięki Państwa wpłatom nasze pociechy mogą korzystać z rozmaitych pomocy dydaktycznych i uroczystości odbywających się w przedszkolu i na terenie miasta 

 Rada Rodziców 2015/2016 – Rozliczenie (dochody, darowizny i wydatki)

 


 Uwaga od 1 stycznia 2015 roku zmiana konta: 98 1240 1330 1111 0010 6110 5075 BANK PEKAO S.A.


Co to jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci z każdego oddziału uczęszczających do danej placówki, wybierana jest w demokratycznych, tajnych wyborach. Jest samorządnym organem placówki, współdziałającym z jej dyrektorem, radą pedagogiczną, organem prowadzącym placówkę, nadzorującym ją, z organizacjami i instytucjami wspierającymi działalność placówki w realizacji jej zadań statutowych.

Treści zawarte w ustawie o systemie oświaty dotyczące rady rodziców:

 • W placówce działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców
 • W skład Rady rodziców wchodzą: w placówkach (np. przedszkolach) – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
 • W wyborach, o których mowa powyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym,
 • Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do Rady Rodziców placówki,
 • Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.
 • Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  a) programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
 • Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

W celu wspierania działalności statutowej placówki, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.