Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

Na podstawie art. 14 b ust. 1 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego ( 6 latek) są obowiązani do:

  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego,
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, poinformowania, w terminie do dnia 30 września, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b ustawy o systemie oświaty (uczęszczanie do przedszkola za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce), zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie oświaty nie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 14 b ust. 2 ustawy o systemie oświaty kontrolowanie spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowanie przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której to dziecko mieszka.

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

wzór usprawiedliwienia znajduje się w zakładce: O NAS – Dokumenty