Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

wniosek_o_przyjecie_dziecka_2019-2020

Oświadczenie o wielodzietności kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami 25 lutego 2019 r. – 11 marca 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 28 marca 2019 r. godz. 10:00
Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 28 marca 2019 r. – 03 kwietnia 2019 r.  do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 04 kwietnia 2019 do godz. 10:00

USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 996 z póź.zm.)

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt.

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
niepełnosprawność kandydata

100 pkt.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511 z późn.zm.) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt.

niepełnosprawność  obojga rodziców kandydata

100 pkt.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt.

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem
objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt.

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998 z późn.zm.) –  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

zgodnie z Uchwałą nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
1. kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

12 pkt.

kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka siedmioletniego i starszego
2. kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym

6 pkt.

a)zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie; b)wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; c)zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.

3. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym

3 pkt.

oświadczenie zawarte we wniosku
4. kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca zamieszkania

2 pkt.

oświadczenie zawarte we wniosku

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy – terminy rekrutacji

Uchwała Rady Miasta Tychy – kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenia Dyrektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej, wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji, Regulaminu Komisji Rekrutacyjnej oraz w/w Regulaminy.