REKRUTACJA NA WAKACJE

Rekrutacja prowadzona jest bez wspomagania systemu NABO w terminie od 20 maja do 29 maja 2019 r.

Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2019 r.

O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w roku szkolnym 2018/2019 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci obecnie uczęszczające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz wybranych przedszkoli niepublicznych, realizujących dla Miasta Tychy zadanie publiczne z zakresu prawa do wychowania przedszkolnego.

Jeżeli w przedszkolach pełniących dyżur w okresie wakacji pozostaną wolne miejsca mogą być na nie przyjęte również dzieci, które w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym należy
w terminie od 20 maja do 29 maja 2019 r. wypełnić i złożyć w przedszkolu wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce po rozpoczęciu rekrutacji.

Można wybrać maksymalnie 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 20 maja do 29 maja 2019 r., a kserokopię tego wniosku z potwierdzeniem jego przyjęcia przez placówkę pierwszego wyboru należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (bez załączników).

WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w okresie wakacyjnym wraz z załącznikami 20 maja – 29 maja 2019r. do godz.15:30
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 31 maja 2019 r. godz. 14:00
Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola (złożenie pisemnego potwierdzenia woli) 31 maja – 6 czerwca 2019 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 7 czerwca 2019 r godz. 12:00

KRYTERIA REKRUTACJI:

KRYTERIA LICZBA PUNKTÓW WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA
1) kandydat ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola do którego uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 20 pkt   – informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku
2) kandydat, którego oboje rodziców lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym 10 pkt a)zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;     b)wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; c)zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie. Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka.
3)niepełnosprawność kandydata lub niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców kandydata 5 pkt orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511 z późn.zm.) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
4) kandydat uczęszcza do przedszkola, które z powodu remontu jest wyłączone z pełnienia dyżuru przez dwa miesiące wakacji 2 pkt – informacja rodzica/opiekuna prawnego zawarta we wniosku

INFORMACJE DODATKOWE:

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2019 r. przedszkola dysponują zmniejszoną liczbą miejsc (ze względu na obowiązek udzielania  pracownikom urlopu)  i pracują według ustalonego
„Harmonogramu pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym 2019 r.” UWAGA: z dyżuru zostało wykreślone Przedszkole nr 18 w związku z remontem placówki

https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/69511

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o samotnym wychowywaniu

Wniosek na dyżur wakacyjny